VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. smlouva o dílo (kolodem nebo kontejner) nebo kupní smlouva (dále jen „smlouva“)

 2. smlouvy o poskytnutí volitelných služeb ve vztahu k dílu zhotovenému na základě smlouvy o dílo nebo zboží zakoupenému na základě kupní smlouvy a to:

  1. smlouva o dopravě díla/zboží, o osazení díla/zboží, o spojení díla/zboží s jiným dílem

    (dále také „smlouvy o poskytnutí služeb“ nebo jednotlivě „smlouva o poskytnutí služby“)

 1. Smluvní vztah mezi dodavatelem a objednatelem, který je podnikatelským subjektem se řídí 513/1991 Sb. obchodní zákoník. Smluvní vztah mezi dodavatelem a objednatelem, který není podnikatelským subjektem, se řídí zákonem č. 100/2000. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanoveními zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

 1. Pokud dále v těchto VOP není uvedeno jinak:

  1. v případě smlouvy o dílo zhotovení díla specifikovaného ve smlouvě za podmínek vymezených ve smlouvě o dílo a v těchto VOP,

  2. v případě kupní smlouvy dodání zboží specifikovaného ve smlouvě za podmínek vymezených v kupní smlouvě a v těchto VOP,

  3. v případě smluv o poskytnutí služeb doprava díla/zboží a/nebo osazení díla/zboží a/nebo spojení díla/zboží s jiným dílem/zbožím podle specifikace a podmínek     uvedených ve smlouvě a v těchto VOP.

  1. Plněním dodavatele se rozumí:

  2.  

   Dílem se rozumí montovaný kolodem nebo kontejner zhotovený podle smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem.

  3.  

   Zbožím se rozumí montovaný kolodem nebo kontejner dodaný na základě smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a objednatelem.

 

 1. Materiály: prospekty, katalogy, výkresy, konstrukční návrhy a jiné materiály obsahující údaje o předmětu plnění se chápou jako informativní materiály, pokud nejsou výslovně dodavatelem prohlášeny za závazné. Dodavatel si ponechává vlastnické a autorské právo ke katalogům, internetovému obsahu, vlastním pořízením fotografií plnění, a to bez výhrad. Objednatel není oprávněn využívat, překládat, kopírovat, rozmnožovat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám jakékoli materiály související s plněním, které je předmětem smlouvy.

 

 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění povinností obou smluvních stran vyplývajících ze smlouvy.

  Článek 2

  Předmět a způsob uzavření smlouvy

 1. Smlouva představuje dohodu mezi zhotovitelem/dodavatelem a objednatelem o podstatných náležitostech smluvního vztahu založeného smlouvou, a to zejména o předmětu, druhu, termínu plnění, množství plnění, ceně, splatnosti a jiných náležitostech.

 2.  

  K uzavření smlouvy dojde způsobem určeným v následujících ustanoveních.

 3.  

  Objednatel zašle zhotoviteli/dodavateli žádost o cenovou nabídku s náležitostmi dle bodu 2.6. těchto VOP a to buď písemně na adresu sídla zhotovitele/dodavatele, emailem na e-adresu: info@kolodom.sk, vyroba@kolodom.sk nebo vytvořením prostřednictvím konfigurátoru na webovém sídle zhotovitele/dodavatele – www.kolodom.sk. Po doručení žádosti o cenovou nabídku zhotovitel/dodavatel vypracuje a předloží objednateli do 7 dnů cenovou nabídku s náležitostmi dle bodu 2.7 těchto VOP. Pokud objednavatel písemně neodsouhlasí předloženou cenovou nabídku ve lhůtě do 5 dnů od jejího doručení, jeho požadavek bude po této lhůtě stornován. V případě, že chce objednatel provést změny ve své žádosti před odsouhlasením předložené cenové nabídky, písemně zhotoviteli/dodavateli uvede co chce změnit, a požádá o novou cenovou nabídku ve smyslu provedených změn v žádosti. Po odsouhlasení cenové nabídky zhotovitel/dodavatel zpracuje návrh smlouvy a předloží ji k podpisu objednateli.

 4.  

  Smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a řídí se těmito VOP.

 5.  

  Změna smlouvy ze strany objednatele zejména ve specifikaci díla/zboží může být provedena ve formě číslovaného dodatku po dohodě se zhotovitelem. Objednatelem požadovaná změna je závazná po uzavření písemného dodatku ke smlouvě dle těchto VOP. Zhotovitel vypracuje objednateli novou cenovou nabídku, má-li požadovaná změna vliv na výši sjednané ceny. Cenová nabídka schválená objednatelem je závazná pro obě smluvní strany.

 6.  

  Minimální obsahové náležitosti žádosti o cenovou nabídku jsou:

 • jméno objednatele,

 • adresa objednatele,

 • kontakt na objednatele (email, telefonní číslo),

 • přesná specifikace plnění (rozměry, vzhled, okna dveře apod.),

 

 1. Cenová nabídka předložená dodavatelem obsahuje zejména:

  označení dodavatele,

  označení objednatele,

  přesná specifikace plnění,

  celkovou cenu plnění,

  platební podmínky a dodací podmínky

 

 1. Místem plnění (převzetí zboží) je výrobní hala dodavatele na adrese Kpt. Nálepku 1384, Liptovský Mikuláš 031 01.

 2.  

  Pro smluvní strany jsou závazné údaje obsaženy v objednávce objednatele, v cenové nabídce zhotovitele/dodavatele a smlouvě. Jakékoliv vedlejší ústní dohody, které nejsou obsaženy ve smlouvě a těchto VOP nejsou pro strany závazné. Jakákoliv změna smlouvy musí být písemně potvrzena oběma smluvními stranami v písemném dodatku.

   

Článek 3

Předmět a způsob uzavření smluv o poskytnutí služeb

 1. Všeobecná ustanovení

 2.  

  Smlouva o poskytnutí služby je volitelným ujednáním mezi dodavatelem a objednatelem o podstatných náležitostech smluvního vztahu založeného smlouvou o poskytnutí služby, a to zejména o předmětu, druhu, termínu plnění, množství plnění, ceně, splatnosti a jiné.

 3.  

  Pro smluvní strany jsou závazné údaje obsaženy v objednávce objednatele, v cenové nabídce dodavatele a ve smlouvě o poskytnutí služeb. Jakékoliv vedlejší ústní dohody, které nejsou obsaženy ve smlouvě o poskytnutí služby a těchto VOP nejsou pro strany závazné. Jakákoliv změna údajů smlouvy o poskytnutí služby musí být písemně potvrzena oběma smluvními stranami v písemném dodatku.

 4.  

  V případě, že má objednatel zájem uzavřít smlouvu a současně některou ze smluv o poskytnutí služeb, žádosti o cenovou nabídku, cenové nabídky, objednávky a potvrzení objednávky mohou být vyhotoveny v jednom společném dokumentu pro všechny uzavírané smlouvy.

 

2. Smlouva o dopravě díla/zboží ao osazení díla/zboží

 

1. Objednatel si může objednat ve vztahu k dílu zhotovenému na základě smlouvy o dílo nebo zboží zakoupenému na základě kupní smlouvy dopravu díla/zboží na místo  určené objednatelem jakož i osazení díla/zboží, pokud ve smlouvě o poskytnutí služby není uvedeno jinak, pouze způsobem určeným v následujících ustanoveních. Dohoda o dopravě díla/zboží ao osazení díla/zboží mohou být součástí jedné objednávky. Dodavatel může objednateli dopravu díla/zboží na místo určené objednatelem zajistit prostřednictvím subdodavatele nebo může objednateli zprostředkovat dopravu prostřednictvím dodavatelem ověřených dopravců.

 

2. Objednatel zašle dodavateli žádost o cenovou nabídku s náležitostmi dle bodu 3.2.6 těchto VOP a to buď písemně na adresu sídla dodavatele, emailem na e-adresu: info@kolodom.sk, vyroba@kolodom.sk nebo prostřednictvím konfigurátoru na webovém sídle dodavatele – www.kolodom.sk. Po doručení žádosti o cenovou nabídku dodavatel vypracuje a předloží objednateli cenovou nabídku s náležitostmi dle bodu 3.2.6. těchto VOP. Po doručení žádosti o cenovou nabídku zhotovitel vypracuje a předloží objednateli do 7 dnů cenovou nabídku. Pokud objednavatel písemně neodsouhlasí předloženou cenovou nabídku ve lhůtě do 5 dnů od jejího doručení, jeho požadavek bude po této lhůtě stornován. Po odsouhlasení cenové nabídky dodavatel zpracuje pro objednavatele závaznou objednávku objednateli, který je povinen ji písemně potvrdit. Pokud objednavatel písemně objednávku nepotvrdí, požadavek objednatele bude po této lhůtě stornován.

3. Smlouva o dopravě díla/zboží a o osazení díla/zboží je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky objednatelem dodavateli a řídí se těmito VOP. V případě, že dodavatel objednateli pouze zprostředkuje dopravu díla/zboží prostřednictvím ověřených dopravců, vzniká smluvní vztah přímo mezi objednatelem a konkrétním dopravcem.

4. Změna objednávky může být provedena po písemném odsouhlasení dodavatele. Objednatelem požadovaná změna je závazná po uzavření písemného dodatku ke smlouvě dle těchto VOP. Dodavatel vypracuje objednateli novou cenovou nabídku, má-li požadovaná změna vliv na výši sjednané ceny. Cenová nabídka schválená objednatelem je závazná pro obě smluvní strany.

 

 1. Minimální obsahové náležitosti žádosti o cenovou nabídku při Smlouvě o dopravě díla/zboží a osazení díla/zboží jsou:

  jméno objednatele,

  adresa objednatele,

  kontakt na objednatele,

  přesná specifikace místa kde má být dílo/zboží dopraveno,

  kontakt na objednatele,

  přesná specifikace plnění,

  požadovaný termín plnění,

  a místo plnění s uvedením identifikace pozemku podle stavu evidence v katastru nemovitostí.

Ve vztahu k místu kam má být dílo/zboží dopraveno místo složení díla/zboží z přepravního vozidla bude určeno tak, že půjde o nejbližší asfaltovou cestu vedoucí k místu, kde objednatel plánuje dílo resp. zboží osadit. Dodavatel má právo posoudit vhodnost zvoleného místa složení díla/zboží z přepravního vozidla a odmítnout složení díla/zboží z přepravního vozidla na objednatelem určeném místě v případě, pokud by na určeném místě existovalo riziko poškození díla/zboží. Dodavatel má v případě podle předchozí věty právo určit jiné místo složení díla/zboží z přepravního vozidla a to tak, aby bylo co možná nejblíže objednavatelům určenému místu a zároveň splňovalo podmínku asfaltové cesty. V případě uvedeném v předchozí větě dodavatel neodpovídá za jakékoli zvýšené náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti se složením díla/zboží z přepravního vozidla. Objednatel a dodavatel se mohou individuálně dohodnout na dopravení zboží/díla tak, že dodavatel dopraví zboží/dílo až na místo jeho složení a osadí zboží/dílo na základové patky předem připravené ze strany Objednatele. Tím není dotčeno ustanovení bodu 3.2.10. těchto VOP.

 1. Cenová nabídka předložená dodavatelem obsahuje zejména:

  označení dodavatele,

  označení objednatele,

  přesná specifikace plnění,

  celkovou cenu plnění,

  datum a číslo cenové nabídky,

  platební podmínky a dodací podmínky.

 2. Pokud objednavatel nebude mít zájem o zprostředkování dopravy zhotovitelem/dodavatelem a zvolí si vlastního dopravce, objednatel se zavazuje zajistit naložení díla/zboží na vozidlo jím zvoleného přepravce ve výrobní hale zhotovitele/dodavatele do 3 hodin od písemně dohodnutého časového termínu naložení. V případě, že zhotovitel/dodavatel bude poskytovat objednateli součinnost při složení díla/zboží z vozidla přepravce na místě složení, je objednatel povinen zajistit složení díla/zboží do 2 hodin od písemně dohodnutého časového termínu příjezdu na místo složení. Každá další započatá hodina nad rámec časového úseku tří hodin k zajištění naložení díla/zboží na vozidlo ve výrobně zhotovitele je zpoplatněna částkou 120 EUR bez DPH za každou započatou další hodinu a stejně každá další započatá hodina nad rámec časového úseku dvou hodin ke složení díla/zboží. je zpoplatněna částkou 120 EUR bez DPH za každou započatou další hodinu. Objednatel uvedené bere na vědomí a souhlasí s tím, že v takovém případě mu bude ze strany dodavatele vystavena samostatná faktura se splatností 7 dní od jejího vystavení, kterou dodavatel doručí objednateli.
 3. Při přepravě díla/zboží nesmí být v interiéru osoby a ani nábytek, který není pevně spojen s konstrukcí díla/zboží.
 4. V ceně dopravy není zahrnuto složení díla/zboží z nákladního vozidla jeřábem resp. traktorem resp. traktobagrem nebo jakýmkoli jiným způsobem a osazení díla/zboží na pozemku objednatele.
 5. Za přítomnost jeřábu resp. traktoru resp. traktorbagra na místě složení zboží/díla odpovídá v plném rozsahu objednatel, který je povinen jeřáb resp. traktor resp. traktorbager na místě složení zboží/díla zajistit na své náklady.
 6. Zhotovitel se zavazuje osadit dílo/zboží na místě (pozemku) určeném objednatelem po vzájemném odsouhlasení místa osazení tak, aby bylo možno dílo/zboží na místě určeném objednatelem osadit. Osazení díla/zboží na místě určeném objednatelem se provádí na pevných patkách nebo nosnících. Pevné patky nebo nosníky musí být v takové výšce, aby kola umístěná zespodu díla/zboží byla minimálně 10 cm od země. Objednatel je povinen připravit místo osazení díla/zboží podle pokynů zhotovitele tak, aby řádné osazení bylo možné.
 7. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že po osazení díla/zboží, se vlastník díla/zboží rozhodne, že má zájem dílo/zboží přemístit na jiné místo, může tak učinit po konzultaci a dohodě se zhotovitelem přičemž je s ohledem na hmotnost díla/ zboží nezbytné, aby byly z díla/zboží odstraněny všechny předměty, interiérové zařízení a vybavení tak, aby maximální hmotnost díla/zboží nepřesáhla 12 tun. V případě, že bude přeprava/zboží provedena v rozporu s tímto ustanovením a závazkem nepřekročit maximální povolenou hmotnost díla/zboží, dílo/zboží ztrácí zhotovitelem poskytovanou záruku a zhotovitel neodpovídá za vady díla/zboží nebo za škodu na díle/zboží, která této povinnosti vznikne. Objednatel bere na vědomí, že při nerespektování pokynů zhotovitele při přemístění díla/zboží může dojít k takovému poškození díla/zboží, které může způsobit jeho vážné poškození, které je způsobilé ohrozit nebo znemožnit další použití díla/zboží. Objednatel je povinen o skutečnostech uvedených v tomto bodě uvědomit po něm nastupujícího vlastníka díla/zboží.
 1. V cene osadenia nie je napojenie diela/tovaru na inžinierske siete.

Článek 4
Kvalitativní a ostatní požadavky realizace plnění

 1. Všeobecná ustanovení

  1. Plnění dle specifikace uvedené ve smlouvě provede zhotovitel/dodavatel řádně v dohodnutém termínu, dle nejlepšího svědomí. S ohledem na specifičnost díla/zboží může při jeho zhotovení dojít k mírným odchylkám v rozměrech, přičemž uvedené bere objednatel na vědomí.

 1. Smlouva o dílo a Kupní smlouva

  1. Podklady a podmínkami k realizaci plnění jsou s ohledem na předmět plnění zejména:

   objednávka objednatele,

   uhrazená zálohová faktura.

 • Smlouva o dopravě díla/zboží ao osazení díla/zboží

   

  1. Podklady a podmínkami k realizaci plnění ve vztahu k dopravě díla/zboží jsou s ohledem na předmět plnění zejména:

  • objednávka objednatele,

   

 1. Podklady a podmínkami k realizaci plnění ve vztahu k osazení díla/zboží jsou s ohledem na předmět plnění zejména

 • objednávka objednatele,
 • dodržené požadavky na podklad pod dílo/zboží vyhotovené objednatelem podle bodu 4.3.3 a 4.3.4 těchto VOP nebo prohlášení objednatele podle bodu 4.4.4 těchto VOP,
 • uhrazená zálohová faktura.
 1. Objednatel se uzavřením smlouvy o osazení díla/zboží zavazuje, že si před samotnou montáží díla/zboží vlastním jménem, na vlastní náklady, vlastní odpovědnost a nebezpečí vzniku škody, v souladu s požadavky dodavatele na kvalitu a technickou funkčnost, vyhotoví podklad pod dílo/ zboží, které musí být před samotným dnem realizace osazení díla/zboží řádně zhotoveno a připraveno tak, aby dílo/zboží, které má být podle smlouvy na místo osazeno, spolehlivě splňovalo účel, pro který je určeno.

 2.  

  Objednatel se uzavřením smlouvy o osazení díla/zboží zavazuje, že zhotovený podklad pod dílo/zboží bude splňovat technické požadavky na podklad díla/zboží, podle pokynů zhotovitele/dodavatele a zároveň podklad pod dílem/zbožím bude splňovat všechna následující kritéria:

 3.  

  Osazení díla/zboží na místě určeném objednatelem se provádí na pevných patkách nebo nosnících. Pevné patky nebo nosníky musí být v takové výšce, aby kola umístěná zespodu díla/zboží byla minimálně 10 cm od země. Objednatel je povinen připravit místo osazení díla/zboží podle pokynů zhotovitele tak, aby řádné osazení bylo možné.

 4.  

  Objednatel bere na vědomí, že pokud podklad pod stavbou nebude zhotoven podle bodu 4.3.3 a 4.3.4 těchto VOP, dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v části osazení díla/zboží.

 

Článek 5
Způsob realizace plnění

1. Zhotovitel/Dodavatel zrealizuje plnění vlastním jménem, na vlastní náklady, vlastní odpovědnost a nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění, a to až do převzetí řádně zrealizovaného plnění předmětu smlouvy objednatelem.

2. Zhotovitel/Dodavatel může zadat část plnění nebo celou realizaci plnění smlouvy třetí osobě.

Článek 6
Sjednaná cena plnění

1. Všeobecná ustanovení

  1. Sjednaná cena za včasnou a řádnou realizaci plnění smlouvy je stanovena dohodou stran ve smyslu zák. čj. 18/1996 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud není uvedeno jinak, cenou se rozumí cena bez DPH, přičemž příslušná DPH bude účtována v souladu s platnými právními předpisy ČR.

  2.  

   Cena plnění se řídí je určena dohodou mezi zhotovitelem/dodavatelem a objednatelem. Zhotovitel/Dodavatel si vyhrazuje právo osobně dohodnout s konkrétním objednatelem cenové a platební podmínky konkrétního objednaného plnění, a to odlišně od VOP, platného ceníku a jiných smluv.

  3.  

   Slevy a jakékoli jiné změny z ceníkové ceny podléhají osobní dohodě smluvních stran.

  4.  

   Poškození a zničení díla/zboží po přechodu nebezpečí škody na objednatele nemá vliv na povinnost objednatele řádně a včas zaplatit cenu za dílo/zboží.

  5.  

   Není-li písemně dohodnuto jinak, sjednaná cena dle objednávky zahrnuje veškeré náklady zhotovitele/dodavatele na řádnou a včasnou realizaci plnění dle smlouvy, včetně zisku a jiných nákladů vztahujících se k předmětu plnění smlouvy.

 1. Smlouva o dílo a Kupní smlouva

  1. Sjednaná cena zahrnuje dílo/zboží – vymíněné komponenty díla/zboží, případný obalový materiál na dílo/zboží za účelem jeho bezpečné přepravy a nezahrnuje náklady na dopravu, složení, osazení a přípravu místa osazení.

 2. Smlouva o dopravě díla/zboží a osazení díla/zboží

  1. Sjednaná cena zahrnuje (i) přepravu do místa osazení díla/zboží, přičemž místo složení díla/zboží z přepravního vozidla musí být nejbližší asfaltová cesta vedoucí k místu, kde objednatel plánuje dílo/zboží osadit, a (ii) veškeré práce, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění smlouvy osazení díla/zboží tak, aby dílo/zboží mohlo řádně sloužit svému účelu. Zhotovitel/Dodavatel má právo posoudit vhodnost zvoleného místa složení díla/zboží z přepravního vozidla a odmítnout složení díla/zboží z přepravního vozidla na objednatelem určeném místě v případě, pokud by na určeném místě existovalo riziko poškození díla/zboží. Zhotovitel/Dodavatel má v případě podle předchozí věty právo určit jiné místo složení díla/zboží z přepravního vozidla a to tak, aby bylo co možná nejblíže objednatelům určenému místu a zároveň splňovalo podmínku asfaltové cesty. V případě uvedeném v předchozí větě Zhotovitel/Dodavatel neodpovídá za jakékoli zvýšené náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti se složením díla/zboží z přepravního vozidla.

  2.  

   V ceně dopravy není složení a osazení díla/zboží. Sjednaná cena nezahrnuje zboží/dílo, materiál a zhotovení pevných patek nebo nosníků a napojení na inženýrské sítě.

 

Článek 7
Fakturace a platební podmínky

 1. Objednatel se zavazuje v den uzavření smlouvy uhradit 1. část z celkové ceny plnění, které je předmětem smlouvy, ve výši 30% z celkové ceny za plnění, které je předmětem smlouvy (není-li ve smlouvě uvedeno jinak). Zhotovitel/Dodavatel vystaví objednateli fakturu, která je součástí smlouvy, se splatností v den podpisu smlouvy.

  Objednatel se zavazuje uhradit 2. část z celkové ceny plnění, které je předmětem smlouvy, ve výši 30% z celkové ceny za plnění, které je předmětem smlouvy během realizace hrubé stavby, kterou zhotovitel/dodavatel prokáže fotodokumentací o probíhajících pracích na díle, kterou zašle objednateli na email objednatele uvedený ve smlouvě (není-li ve smlouvě uvedeno jinak). Zhotovitel/Dodavatel vystaví objednateli fakturu, která je součástí smlouvy, se splatností 7 dní.

  Objednatel uhradí 3. část ceny plnění, které je předmětem smlouvy, tzn. 30% z celkové ceny za plnění, které je předmětem smlouvy, na základě faktury vystavené zhotovitelem/dodavatelem, a to během dokončovacích prací (rozvody vody, elektřiny, topení), což zhotovitel/dodavatel prokáže fotodokumentací o probíhajících pracích na díle, kterou zašle objednateli na email objednatele uvedený ve smlouvě (není-li ve smlouvě uvedeno jinak) se splatností 7 dní. Objednatel uhradí 4. část ceny plnění, které je předmětem smlouvy, tzn. 10% z celkové ceny za plnění na základě faktury vystavené zhotovitelem/dodavatelem, a to v den oznámení zhotovitele/dodavatele na email objednatele uvedený ve smlouvě, že zboží/dílo bylo zhotoveno (není-li ve smlouvě uvedeno jinak), se splatností 3 dny .

  Neuhrazením kterékoli faktury objednatelem řádně a včas vzniká zhotoviteli/dodavateli právo na odstoupení od smlouvy. Objednatel a zhotovitel/dodavatel si mohou dohodnout i individuální splatnost úhrady ceny za plnění.

   

  V případě pokud objednatel kupuje zboží, které je u zhotovitele/dodavatele skladem, je objednatel povinen zaplatit za zboží celou jeho cenu a to na základě faktury vystavené zhotovitelem/dodavatelem, která je součástí smlouvy, se splatností v den podpisu smlouvy.

 1. Zhotovitel/ Dodavatel si vyhrazuje právo doúčtovat ve faktuře práce navíc, nebo úpravy navíc, jejichž celková částka bude objednateli předem oznámena elektronicky prostřednictvím emailu nebo osobně před jejich samotným provedením a tyto práce navíc nebo úpravy navíc v oznámené ceně budou provedeny až po jejich schválení objednatelem.

 2.  

  Při prodlení objednatele se zaplacením ceny za plnění má zhotovitel/dodavatel nárok na úroky z prodlení ve výši upravené zvláštním předpisem z nezaplacené částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení ceny plnění.

 3.  

  Celá cena díla/zboží musí být uhrazena před zahájením přepravy díla/zboží z místa jeho zhotovení do místa jeho dodání; v případě, že nebude uhrazena celá cena díla/zboží zhotovitel/dodavatel není povinen zahájit přepravu díla/zboží do místa jeho dodání a má nárok na náhradu nákladů spojených s uskladněním díla/zboží od objednatele v částce 25 EUR bez DPH za každý (i započatý) den prodlení, a to až do doby úplné úhrady ceny díla a zároveň převzetí díla.

 4.  

  Za den splnění peněžního závazku je považován den připsání dlužné částky ve prospěch účtu zhotovitele/dodavatele.

 5.  

  Objednatel není oprávněn jednostranně snižovat výši platby.

 6.  

  Vznikne-li při plnění smlouvy nutnost nadstandardních výdajů vinou objednatele (např. nepřesná nebo neúplná příprava podkladu podle bodu 4.3.3 a 4.3.4 těchto VOP, poddimenzovaná nosnost jeřábu, atd.), uhradí objednatel tyto nadstandardní výdaje podle skutečných nákladů vynaložených zhotovitelem ve vyúčtovací faktuře.

Článek 8
Místo plnění, dodací lhůta, dodací podmínky

 1. Všeobecná ustanovení

  1. Zhotovitel/Dodavatel řádně a včas předá objednateli plnění a objednatel se zavazuje plnění převzít v souladu se smlouvou dle těchto VOP. Zhotovitel/Dodavatel předá plnění dle smlouvy objednateli v místě a čase dohodnutém ve smlouvě.

  2.  

   Za řádné předání plnění se považuje předání plnění včas ve sjednaném množství, sjednané kvalitě, bez vad, se všemi doklady, které jsou podle charakteru plnění vyžadovány právními nebo technologickými předpisy a vzájemnými ujednáními nebo jinak nezbytné k tomu, aby předmět plnění mohl řádně plnit svůj účel .

  3.  

   Změna místa plnění musí být předem oběma smluvními stranami odsouhlasena. Pokud změnou místa plnění zhotoviteli/dodavateli vzniknou vyšší náklady, objednavatel je povinen tyto náklady doplatit ve vyúčtovací faktuře.

  4.  

   Objednatel je povinen při převzetí plnění toto řádně prohlédnout a vytknout všechny volně zjištěné vady.

  5.  

   Vyskytnou-li se okolnosti, které brání nebo mohou bránit řádné nebo včasné realizaci plnění, nebo mohou mít vliv na zvýšení sjednané ceny nebo změnu termínu nebo jiných ujednání (zejména prodlení výrobce komponent díla/zboží s dodáním komponent díla/zboží zhotoviteli/dodavateli, špatně připravený) podklad pod dílo/zboží nebo okolí místa osazení díla/zboží, nutné drobné stavební úpravy okolí osazení díla/zboží, nevhodné klimatické podmínky apod.), sdělí to objednatel zhotoviteli/dodavateli, resp. zhotovitel/dodavatel objednateli, písemně nebo elektronicky prostřednictvím emailu bez zbytečného odkladu.

  6.  

   Lhůtu pro předání plnění si dohodnou zhotovitel/dodavatel a objednatel ve smlouvě/objednávce a počíná běžet ode dne úhrady zálohy podle bodu 7.1 těchto VOP, pokud se zhotovitel/dodavatel a objednatel písemně nedohodnou jinak.

  7.  

   V případě odůvodněného prodloužení předání plnění je zhotovitel/dodavatel povinen termín plnění oznámit objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů před tímto plněním emailem, což objednatel bere na vědomí.

  8.  

   Termín plnění lze prodloužit v případech, pokud:

 1. subdodavatelé, jejichž činnost kauzálně souvisí s plněním zhotovitele/dodavatele, prokazatelně neplní své povinnosti řádně a včas, případně zpoždění dodávky souvisí s technologickými problémy výroby, případně jinými problémy, přičemž zhotovitel/dodavatel tuto skutečnost oznámí objednateli bez zbytečného odkladu,

 2. nastane okolnost, která má charakter vyšší moci, a to zejména překážka mající původ v nepříznivých klimatických podmínkách (např. bod 8.3.8 těchto VOP), které nebylo možné předem očekávat a za kterých není technologicky možné dodržet termín plnění dle smlouvy nebo v této souvislosti lze zajistit ochranu života a zdraví zaměstnanců nebo jiných pověřených osob, které mohou být vystaveny nebezpečí havárie při převozu, pracovnímu úrazu, onemocnění, či jinému poškození zdraví nebo ohrožení života, přičemž zhotovitel/dodavatel tuto skutečnost oznámí objednateli bez zbytečného odkladu,

 3. nepředpokládané okolnosti spojené s onemocněním COVID-19 (omezení a nařízení ze strany státu, nákaza u zhotovitele/dodavatele, resp. jeho subdodavatelů)

 4. se na tom po uzavření smlouvy objednatel a zhotovitel/dodavatel písemně nebo elektronicky prostřednictvím emailem dohodnou.

 1. Termín plnění se prodlouží o počet nepříznivých a nebezpečných dnů popsaných ve VOP.

 2. Pokud se v důsledku vyšší moci stane plnění zhotovitele/dodavatele nemožným, jsou obě smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. V takovém případě jsou smluvní strany povinny bezodkladně si vrátit všechna již přijatá plnění v souvislosti se smlouvou, od které odstupují.

 3. Zhotovitel/Dodavatel je povinen písemně nebo elektronicky prostřednictvím emailu informovat objednatele o okolnostech, které brání nebo mohou bránit nebo jinak ztěžovat řádně a včasně zrealizovat plnění, a to ihned po vzniku takové okolnosti, jinak zhotovitel/dodavatel odpovídá za škodu, která tímto vznikne objednateli.

 4. Pokud je zhotoviteli/dodavateli znemožněno plnění z důvodů na straně objednatele, resp. související s objednatelem (tj. prodlení na straně objednatele), zhotovitel/dodavatel je oprávněn vyúčtovat objednateli poplatek za skladování díla/zboží ve výši 25 € bez DPH denně od prodlení objednatele až do umožnění plnění za každý i započatý den prodlení. V případě, že se objednatel se zhotovitelem/dodavatelem písemně dohodne na odkladu termínu plnění z opodstatněných důvodů (odcestování, onemocnění apod.), poplatek za skladování může být objednateli prominut, případně se mohou smluvní strany dohodnout na jeho jiné výši.

 5. Pokud objednatel v potvrzení o převzetí zboží podle bodu 8.2.4 a v předávacím protokolu podle bodu 8.3.2 a 8.3.3 těchto VOP popsal vady, nedodělky nebo jiné nedostatky a uvedl, jak se projevují, má se za to, že tím požaduje od zhotovitele /dodavatele jejich bezplatné odstranění ve lhůtě 30 dnů, nejsou-li písemně dohodnuty jiné podmínky. Pro odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízení, se použijí ustanovení o odstranění vad reklamovaných v záruční době.

 1. Kupní smlouva a smlouva o dílo

  1. Místem předání díla/zboží je výrobní hala zhotovitele na adrese Kpt. Nálepku 1384, Liptovský Mikuláš 031 01.

  2.  

   Zhotovitel/Dodavatel a objednatel se dohodli, že plnění se považuje za řádné a včas předané tehdy, pokud zhotovitel/dodavatel:

 1. umožní objednateli osobní převzetí díla/zboží na místě a v čase dohodnutém ve smlouvě, nebo

 2.  

  předáním díla/zboží k přepravě v době dohodnuté ve smlouvě.

 3.  

  V případě, že zhotovitel/dodavatel zprostředkuje objednateli přepravu díla/zboží a/nebo zabezpečuje osazení díla/zboží na místě určeném objednatelem, místo předání díla vymezené v bodě 8.2.1. tím není dotčeno, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak.

 4.  

  Zboží se považuje za převzaté objednatelem okamžikem, kdy objednatel nebo jím určená třetí osoba převezme dílo/zboží v místě předání díla/zboží vymezeném v bodě 8.2.1.. Převzetí díla/zboží objednatel nebo jím určená třetí osoba potvrdí podpisem přebírá. V přejímacím protokolu také uvede případná vytýkaná poškození díla/zboží.

 5.  

  Pokud zhotovitel/dodavatel nesouhlasí s objednatelem ohledně vytčených vad, nedodělků nebo nedostatků plnění, je povinen to uvést v Přejímacím protokolu podle bodu 8.2.4. těchto VOP. V případě, že o tom neuvede záznam nebo záznam odmítne podepsat, má se za to, že nemá výhrady vůči zápisu objednatele.

 6.  

  Přejímací protokol podle bodu 8.2.4. těchto VOP podepsaný objednatelem a zhotovitelem/dodavatelem je považován za dohodu o všech zápisech, opatřeních a termínech v něm uvedených s výjimkou těch bodů, u nichž strana písemně prohlásí, že s nimi nesouhlasí.

 7.  

  Objednatel bere na vědomí, že autorizací – podpisem Přebíracího protokolu dle bodu 8.2.4. těchto VOP zhotovitel/dodavatel může pověřit jiné osoby.

 1. Smlouva o dopravě díla/zboží a osazení díla/zboží

  1. Objednatel je povinen zajistit sjízdnost přístupových cest a dostupnost místa plnění. Příjezd a místo dodání musí být přístupné pro vozidla do hmotnosti 45 tun.

  2. Dovoz díla/zboží objednatel nebo jím určená třetí osoba potvrdí podpisem protokolu o převzetí dovezeného díla/zboží.

  3. Zhotovitel/Dodavatel je povinen osadit dílo/zboží na místě dohodnutém ve smlouvě (specifikované katastrálním územím a číslem parcely) v dohodnutý den osazení, ve stavu umožňujícím realizovat osazení, a to zejména s ohledem na body 4.3.3 a 4.3.4 těchto VOP. O převzetí osazeného díla/zboží smluvní strany sepíší předávací protokol.

  4. Přejímací protokol podle bodu 8.3.3 těchto VOP obsahuje zejména:

číslo smlouvy,

označení smluvních stran,

prohlášení smluvních stran týkající se připravenosti podkladu pod stavbou podle bodu 4.3.3 a 4.3.4 těchto VOP, případně prohlášení objednatele podle bodu 4.3.5 těchto VOP,

vytýkané vady a nedodělky spolu s dohodnutým termínem jejich odstranění,

datum

podpisy obou smluvních stran.

V případě, že objednatel:

 • odmítne bezdůvodně převzít plnění, nebo
 • se nedostaví na smlouvou určený termín předání plnění,

považuje se plnění za řádné, včas a bez vad předané zhotovitelem/dodavatelem a objednatelem převzaté:

 • dnem bezdůvodného odepření převzetí plnění, nebo
 • nedostavením se na smlouvou určené místo v termínu předání plnění.

Termínem předání díla/zboží ve smyslu Smlouvy o dopravě díla/zboží a osazení díla/zboží je den ukončení osazení, pokud se strany nedohodnounú inak.

 • Dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení termínu osazení díla/zboží v případě atypických a na osazení náročného díla/zboží, o čemž se zavazuje objednatele informovat před samotným uzavřením smlouvy.

  Objednatel bere na vědomí, že osazení díla/zboží může být provedeno výlučně v případě, že venkovní teplota prostředí neklesne pod + 2 stupně Celsia a nestoupne nad 30 stupňů Celsia. Zhotovitel/Dodavatel je oprávněn v rámci řádného a včasného osazení díla/zboží nenastoupit či přerušit práce v případě nepříznivého počasí v následujících alternativách: teplota v den dodání po dobu 8 hodinové změny je nižší než + 2 stupně Celsia a vyšší než 30 stupňů Celsia, je silný déšť nebo silné sněžení, nadměrně silný vítr znemožňující manipulaci a montáž.

  Nesouhlasí-li zhotovitel/dodavatel s objednatelem ohledně vytčených vad, nedodělků nebo nedostatků plnění, je povinen to uvést v Přejímacím protokolu podle bodu 8.3.3. těchto VOP. V případě, že neuvede o tom záznam nebo záznam odmítne podepsat, má se za to, že nemá výhrady vůči zápisu objednatele.

  Přejímací protokol podle bodu 8.3.3. těchto VOP podepsaný objednatelem a zhotovitelem/dodavatelem je považován za dohodu o všech zápisech, opatřeních a termínech v něm uvedených s výjimkou těch bodů, u nichž strana písemně prohlásí, že s nimi nesouhlasí.

  Objednatel bere na vědomí, že autorizací – podpisem Přebíracího protokolu dle bodu 8.3.3. těchto VOP zhotovitel/dodavatel může pověřit jiné osoby.

Článek 9
Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody

 1. Dílo/Zboží je vlastnictvím zhotovitele/dodavatele až do momentu zaplacení ceny za dílo nebo ceny za zboží vcelosti is případnými úroky z prodlení nebo smluvními pokutami.

 2.  

  Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžitě po předání věci na místě plnění určeném ve VOP nebo smlouvě.

Článek 10
Odstoupení od Smlouvy

 1. Právo na odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele/dodavatele písemnou formou v listinné podobě. Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese objednatel.

 2.  

  Odstoupí-li objednatel od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které objednatel odstoupil. Zhotoviteli/Dodavateli vzniká právo na úhradu nákladů spojených s jakýmkoli částečným plněním, které pro objednatele zhotovil a to zejména v případě smlouvy o dílo, smlouvy o dopravě díla/zboží a smlouvy o osazení díla/zboží. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli/dodavateli částku připadající na vykonanou práci a vzniklé náklady podle původně dohodnuté ceny, ledaže měl z částečného plnění smlouvy majetkový prospěch.

 3.  

  Volitelné služby jako doprava díla/zboží a osazení díla/zboží jsou samostatně poskytované služby, které nejsou poskytovány automaticky a objednavatel si je může, ale nemusí objednat. Proto se náklady související s volitelnými službami v případech odstoupení od smlouvy nepovažují za náklady objednatele, které vynaložil v souvislosti s objednáním zboží.

 4.  

  Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

  poskytnutí služby, jestliže její poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem objednatele a objednatel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby.

 5.  

   

  V případě smlouvy uzavřené na dálku  se odstoupení od smlouvy spotřebitelem řídí zákonem č.7. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů.

Článek 11
Záruka, záruční podmínky, odpovědnost za vady

 1. Zhotovitel/Dodavatel odpovídá za to, že věc má v době převzetí objednatelem a během záruční doby dohodnuté vlastnosti a bude řádně a bez vad způsobilá k užívání podle svého charakteru a účelu.

 2. Není-li písemně dohodnuto jinak, záruční doba na dílo/zboží dle smlouvy je 24 měsíců ode dne dodání díla/zboží objednateli. Na vybrané části díla/zboží je prodloužená záruka stanovena následovně:

 • Podvozek - záruční dobu 5 let ode dne dodání díla/zboží objednateli.

 • Okna a dveře - záruční doba 2 roky ode dne dodání díla/zboží objednateli.

 • Dřevěná skeletová konstrukce - záruční doba 7 let ode dne dodání díla/zboží objednateli.

 1. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání díla/zboží. Převzal-li objednatel dílo/zboží až po uplynutí lhůty v jejímž rámci měl povinnost jej převzít, běží záruční doba již ode dne, kdy objednateli tato povinnost vznikla.

 2.  

  Objednatel je v okamžiku přebírání věci povinen si dílo/zboží důkladně prohlédnout a případné vady jakož i nesprávnost dodaného příslušenství k dílu/zboží oznámit zhotoviteli/dodavateli při přebírání díla/zboží v předávacím protokolu.

 3.  

  Zhotovitel/Dodavatel odpovídá za vady na díle/zboží, které vzniknou v době trvání záruky.

 4.  

  Zhotovitel/Dodavatel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku porušení povinností objednatele, zejména:

 • mechanickým poškozením jednotlivých elementů díla/zboží

 • chybným nebo nedbalým zacházením sdílem/zbožím,

 • přetížením díla/zboží,

 • nevhodným provozním prostředím,

 • podkladem pod stavbou zhotoveným v rozporu s body 4.3.3 a 4.3.4 těchto VOP,

 • jakýmkoli dalším nesprávným a nevhodným mechanickým zásahem do díla/zboží,

 • manipulací dílem/zbožím bez předchozího souhlasu zhotovitele/dodavatele nebo v rozporu s jeho pokyny.

 1. Zhotovitel/Dodavatel rovněž neodpovídá za vady vzniklé porušením povinností objednatele souvisejících s využitím díla/zboží, které na něm vznikly po přechodu nebezpečí škody na díle/zboží, jakož i za vady vzniklé v důsledku vnějších zásahů a vlivů třetích osob.

 2.  

  Objednatel je povinen neprodleně po zjištění vad tyto oznámit zhotoviteli/dodavateli a uvést: číslo objednávky a popis vady (jak se projevuje). Pro rychlejší vyřízení reklamace je vhodné přiložit k reklamaci detailní fotodokumentaci vady a telefonický kontakt na zodpovědnou osobu, která bude se zhotovitelem/dodavatelem komunikovat za účelem odstranění vad.

 3.  

  Reklamaci může objednatel uplatnit u zhotovitele/dodavatele na adrese jeho kanceláře: Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava nebo emailem na info@kolodom.sk. Pokud objednatel uplatní reklamaci, zhotovitel/dodavatel nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit objednatele o jeho právech podle obecného předpisu; na základě rozhodnutí objednatele, které z práv dle Občanského zákoníku uplatňuje, je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu díla/zboží na místě kde se dílo/zboží nachází, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Zhotovitel/Dodavatel může provést obhlídku díla/zboží za účelem náležitého objasnění reklamace, přičemž neprodleně písemně s objednatelem dohodne den a čas plánované obhlídky, které je objednatel povinen zúčastnit se osobně, nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. V případě, že nebude možné pro neodůvodněné neposkytnutí součinnosti objednatele podle předchozí věty provést obhlídku v dohodnutý den a v dohodnutém čase, považuje se reklamace za neopodstatněnou a reklamace bude zamítnuta.

 4.  

  Zhotovitel/Dodavatel je povinen při uplatnění reklamace/vad vydat objednateli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím emailu, zhotovitel/dodavatel je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit objednateli ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

 5.  

  Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má objednatel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Zhotovitel/Dodavatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má objednatel právo na zrušení smlouvy. Stejná práva přísluší objednateli, jde-li sice o odstranitelné vady, nemůže-li však objednatel pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, které však nebrání řádnému užívání díla/zboží, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla/zboží.

 6.  

  Uplatněním reklamace je běh záruční doby přerušen a běh pokračuje po oboustranně protokolárním potvrzení o odstranění reklamované vady.

 7.  

  Objednateli zaniká právo z vad věci, pokud vzniklé vady nesdělí řádně, včas a v souladu s VOP a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 Článek 12
Doručování

 1. Za adresu pro doručování všech písemností se považuje adresa uvedená objednatelem v žádosti o cenovou nabídku kromě případů, kdy si smluvní strany včas písemně doručily oznámení o jiné adrese. Písemnost se považuje za doručenou iv případě jejího neúspěšného doručení. U písemností odesílaných faxem nebo emailem se za den doručení považuje den odeslání. Za tímto účelem se údaje uvedené ve smlouvě považují za rozhodující, pokud kterákoli smluvní strana nesdělí změnu údajů na doručování.

 

Článek 13
Ostatní ujednání

 1. Strany nepovažují žádné z ustanovení těchto VOP za takové, které by bylo v hrubém nepoměru k právům a povinnostem vyplývajícím z jejich závazkového vztahu nebo by mělo charakter nekalé smluvní podmínky a v případě, že se některé z ustanovení těchto VOP odchylují od zažitých nebo zákonem usměrňovaných standardů, strany uzavřením smlouvy podle těchto VOP potvrzují, že pro toto odchýlení existuje spravedlivý důvod, vyplývající z předmětu, povahy a okolností sjednaného plnění.

Článek 14
Informace o možnosti využití alternativního řešení sporů

 1. Objednatel má právo obrátit se na zhotovitele/dodavatele se žádostí o nápravu (e-mailem na info@kolodom.sk, vyroba@kolodom.sk ), není-li spokojen se způsobem, jakým dodavatel vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že dodavatel porušil jeho práva. Pokud zhotovitel/dodavatel odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, objednatel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Sz. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může objednatel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 Sz. Seznam subjektů ARS lze nalézt na stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk

 2.  

  Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi prodávajícím, který měl ke dni uzavření smlouvy nebo jde-li o smlouvu uzavřenou na dálku, ke dni odeslání objednávky spotřebitele, místo podnikání nebo sídlo v České republice, a spotřebitelem, který měl ke dni uzavření smlouvy nebo pokud jde o smlouvu uzavřenou na dálku, ke dni odeslání objednávky, bydliště nebo místo obvyklého pobytu ve Slovenské republice (dále jen „vnitrostátní spor“), nebo v jiném členském státě Evropské unie, než je členský stát Evropské unie ve kterém má místo podnikání nebo sídlo prodávající (dále jen „přeshraniční spor“).

 3.  

  Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.

Článek 15
Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy, které nejsou výslovně upraveny těmito VOP se řídí zák.č. 40/1964 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění ve spojení s ustanoveními zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele. V případě je-li objednatel právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel řídí se právní vztahy, které nejsou výslovně upraveny těmito VOP zák.č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník.

 2.  

  V případě rozporu mezi těmito VOP a obsahem smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služeb má smlouva nebo smlouva o poskytnutí služeb vždy přednost.

 3.  

  V případě sporu a neúspěšného jednání o urovnání sporu, je k rozhodnutí ve věcech sporu příslušný obecný soud v České republice podle právních předpisů platných na území České republiky.

 4.  

  Orgánem dozoru, jemuž podléhá činnost zhotovitele/dodavatele, je Slovenská obchodní inspekce se sídlem Bajkalská 21/A, P.O.BOX č.j. 5, 820 07 Bratislava, www.soi.sk, https://www.soi.sk/sk/Podávanie-podnětů-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.

 5.  

  Zpracovávání osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES ( dále jen „Nařízení“). Slovenská legislativa upravuje ochranu osobních údajů v zákoně č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů.

 6.  

  Objednatel tím