Zásady spracúvania osobných údajov

spoločnosti
KOLODOM s. r. o.
so sídlom Klemensova 15, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovensko
IČO: 53 045 173
DIČ: 2121236359
IČ DPH: SK2121236359
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 147621/B.
V tomto dokumente Vás chceme informovať o zásadách, podľa ktorých spracúvame Vaše osobné údaje a
analyzujeme niektoré aspekty správania návštevníkov našich webových stránok a o Vašich právach s týmto
súvisiacich.
Ochrana Vašich osobných údajov a Vášho súkromia je pre nás dôležitá, a preto s Vašimi osobnými údajmi
nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi dbáme o ich ochranu.
Tieto informácie si pozorne prečítajte. Vždy, keď od Vás získavame Vaše osobné údaje, odkazujeme na tieto
zásady a umožňujeme Vám tieto zásady si prečítať. Pri koncipovaní týchto zásad sme sa snažili o to, aby
boli pre Vás čo najzrozumiteľnejšie. Pokiaľ by Vám aj napriek tomu bolo niečo nejasné, neváhajte sa na nás
obrátiť s otázkou alebo pripomienkou a my Vám radi kedykoľvek ten ktorý pojem alebo pasáž vysvetlíme.
Tieto zásady sú účinné od 30.08.2021.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov:
Adresa: Klemensova 15, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto,
Telefón: +421 903 525 500
E-mail: info@kolodom.sk
Prevádzková doba: Po - Pia od 8:00 do 17:00
Spracúvanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom
pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“). Slovenská legislatíva
upravuje ochranu osobných údajov v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
1. Pojmy
Subjekt údajov: Fyzická osoba (spotrebiteľ aj samostatne zárobkovo činná osoba), na ktorú sa osobné údaje
vzťahujú (ďalej tiež „Vy“ alebo „zákazník“);
Osobný údaj: všetky informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným
zákazníkom je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať. predovšetkým s odkazom
na určitý identifikátor, napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor
alebo na jeden alebo viac charakteristík alebo znakov tvoriacich fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú,
ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby. Typy osobných údajov sú
špecifikované v bode 2 týchto zásad (ďalej tiež „osobné údaje“ alebo „informácie“);

Prevádzkovateľ: Subjekt, ktorý vymedzuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, uskutočňuje
spracúvanie osobných údajov a nesie za toto spracúvanie zodpovednosť. Prevádzkovateľom a správcom
osobných údajov spracovávaných v súvislosti s prevádzkou webových stránok kolodom.sk je spoločnosť
KOLODOM s.r.o., so sídlom Klemensova 15, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovensko,
IČO: 53 045 173 (ďalej tiež „my“ alebo „KOLODOM“);
Sprostredkovateľ: Subjekt, ktorý na základe zákona alebo na základe poverenia prevádzkovateľa spracúva
osobné údaje v mene prevádzkovateľa, a to na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov (ďalej tiež
„obchodný partner“ alebo „partner“);
Webové stránky: webové stránky dostupné na www.kolodom.sk
Účel spracúvania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracúvané. Takýmto dôvodom môže
byť napr. plnenie zmluvy, správa užívateľských účtov, riešenie podnetov a sťažností, zasielanie obchodných
oznámení (newsletterov) alebo zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov;
Cookies: Krátke textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov
cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o reťazec znakov priradzovaný
webovými stránkami a servermi tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkam
a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookies sa používajú na zlepšenie
fungovania webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a s cieľom lepšieho zamerania marketingových
aktivít. Ak si prehliadate naše webové stránky, predpokladáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.
2. Aké osobné údaje sú spracúvané?
KOLODOM a naši zmluvní partneri v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracúvania osobných
údajov spracúvajú nasledovné osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:
● identifikačné a adresné údaje: meno, priezvisko, doručovacia adresa, fakturačná adresa, adresa
sídla, IČO, DIČ;
● elektronické kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa;
● iné elektronické údaje: IP adresa, cookies, identifikátory v sociálnych sieťach, lokalizačné údaje
zariadenia používaného zákazníkom;
● ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, údaje o využívaní
našich služieb;

3. Aký je pôvod osobných údajov?
Spracúvame údaje, ktoré nám odovzdáte pri objednávke tovaru, registrácii užívateľského účtu, komunikácii
s nami alebo prihlásením k odberu newsletteru. Konkrétne ide o
● identifikačné a adresné údaje;
● elektronické kontaktné údaje;
a ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že si prehliadate naše webové stránky.
Konkrétne ide o:
● cookies
● webový prehliadač, z ktorého pristupujete na naše webové stránky;
● IP adresa;
● dátum prístupu a doba prístupu;
● vyhľadávacie otázky;
● kód odpovede http a https;
● prenášané skupiny dát;
● údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.

4. Prečo sú osobné údaje spracúvané?
Vaše osobné údaje sú KOLODOMOM spracúvané pre nasledovné účely:
Plnenie zmluvného vzťahu:
• Účel: Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvného vzťahu, a teda za účelom
plnenia práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy.
• Právny základ: Spracúvanie osobných údajov pre účel plnenia zmluvného vzťahu je odôvodnené
zmluvným vzťahom medzi Vami a nami. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou
požiadavkou, bez ktorej nie je možné zmluvu uzatvoriť.

Správa zákazníckych účtov:
• Účel: Vaše údaje používame na správu Vašich otázok, riešenie podnetov a sťažností s našou
zákazníckou podporou. Rovnako Vás môžeme kontaktovať so žiadosťou o vyplnenie dotazníku spokojnosti.
Pokiaľ sa na komunikáciu s nami rozhodnete využiť niektorú zo sociálnych sietí, je potrebné pamätať na to,
že spracúvanie takto poskytnutých údajov sa riadi rovnako podmienkami týchto sociálnych sietí, ktoré
nedokážeme ovplyvniť. Vaše údaje používame aj preto, aby sme Vám oznamovali stav objednávky a
upozorňovali Vás napr. na neuhradenie dojednanej ceny. Ďalej Vaše údaje spracúvame tiež v prípadoch
uplatňovania Vašich práv z chybného plnenia a pri výkone Vašich práv v súvislosti so spracúvaním Vašich
osobných údajov.
• Právny základ: spracúvanie osobných údajov pre účel správy zákazníckych účtov je odôvodnené
Vašim súhlasom. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade dobrovoľné. Svoj súhlas môžete
kedykoľvek odvolať.

Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, riešenie podnetov, sťažností a reklamácií:
• Účel: Vaše údaje používame na správu Vašich otázok, riešenie podnetov a sťažností s našou
zákazníckou podporou. Rovnako Vás môžeme kontaktovať so žiadosťou o vyplnenie dotazníka spokojnosti.
Pokiaľ sa na komunikáciu s nami rozhodnete využiť niektorú zo sociálnych sietí, je potrebné pamätať na to,
že sa spracúvanie takto poskytnutých údajov riadi rovnako podmienkami týchto sociálnych sietí, ktoré
nedokážeme ovplyvniť. Vaše údaje používame aj preto, aby sme Vám oznamovali stav objednávky a
upozorňovali Vás na neuhradenie dojednanej ceny. Veríme, že ide o užitočnú službu, pretože vďaka nej
môžete pokračovať v začatej objednávke a nemusíte znovu vyhľadávať predmet objednávky.
Ďalej Vaše údaje spracúvame tiež v prípadoch uplatňovania Vašich práv z chybného plnenia a pri výkone
Vašich práv v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.
• Právny základ: spracúvanie osobných údajov pre účel komunikácie so zákazníkmi, hodnotenie
spokojnosti, riešenie podnetov, sťažností a reklamácií je odôvodnené našim oprávneným záujmom na
možnosti komunikovať so zákazníkmi. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou alebo
zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám pre tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.
Zasielanie obchodných oznámení a ponuka našich služieb
• Účel: Našim zákazníkom a tým, ktorí s tým vyjadrili súhlas, pravidelne prostredníctvom emailu
zasielame novinky o našich službách. Tieto obchodné oznámenia môžete kedykoľvek rýchlo a jednoducho
prestať odoberať pomocou odkazu pre odhlásenie, ktorý je uvedený v každom oznámení. Svoje preferencie
ohľadne zasielania obchodných oznámení môžete spravovať taktiež vo svojom zákazníckom účte.

Pokiaľ ste teda našim zákazníkom (napríklad pokiaľ ste u nás urobili objednávku), môžeme použiť Vašu e-
mailovou adresu, ktorú ste nám poskytli, na zasielanie obchodných oznámení o podobných výrobkoch, pokiaľ

s tým nevyjadríte svoj nesúhlas. V ostatných prípadoch Vás žiadame o súhlas so zasielaním obchodných
oznámení o našich výrobkoch, akciách a propagačných kampaniach spoločnosti. Informácie, ktoré nám
poskytnete, ako aj informácie získané inak v súvislosti s našimi výrobkami – ako napríklad údaje o tom, ako
používate webové stránky, údaje o uskutočnených objednávkach alebo informácie o Vašej účasti na akciách
a v súťažiach môžeme použiť na personalizáciu našich obchodných oznámení. O súhlas so zasielaním
obchodných oznámení Vás požiadame vždy, keď je udelenie súhlasu vyžadované príslušnými právnymi
predpismi.
• Právny základ: spracúvanie osobných údajov pre účel zasielania obchodných oznámení a ponuky
našich služieb je odôvodnené Vašim súhlasom, prípadne našim oprávneným záujmom na priamom
marketingu. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez
neho by ale nebolo možné zasielať Vám obchodné oznámenia. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak
povinnosť nám pre tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.
Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy:
• Účel: Technológie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňujú zobrazovať
návštevníkov, ktorí už o naše webové stránky alebo služby prejavili záujem, naše reklamy na partnerských
weboch. Snažíme sa o to, aby sa Vám zobrazovala len tá reklama, ktorá Vás skutočne zaujíma a nie reklama
bez akejkoľvek väzby k Vašej osobe a záujmom. Na základe histórie Vašich objednávok, záujmov a
správania na webových stránkach Vám môže byť na našich webových stránkach a na webových stránkach
a aplikáciách tretích strán (vrátane sociálnych sietí) zobrazovaný personalizovaný obsah a ponuky. Toto
umožňujú predovšetkým cookies. O správe Vašich preferencií ohľadom spracúvania cookies sa môžete
dočítať v časti Cookies.
• Právny základ: Spracúvanie osobných údajov pre účel priameho marketingu a tvorby
personalizovaného obsahu a reklamy je odôvodnené Vašim súhlasom, prípadne našim oprávneným
záujmom na priamom marketingu. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto
prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné Vám poskytovať personalizovaný obsah a reklamu. Svoj
súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou alebo
zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám pre tento účel svoje osobné údaje poskytnúť. Niektoré
údaje pre tento účel ale spracúvame automaticky, keď si prehliadate naše webové stránky.
Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb, analýzy návštevnosti našich webových stránok a Vášho
správania na webových stránkach.
• Účel: KOLODOM sa vždy snaží o zlepšovanie kvality svojich služieb. Na vývoj nových výrobkov a
služieb a zlepšovanie tých súčasných dochádza pomocou zisťovania potrieb a prianí užívateľov
prostredníctvom telefónnych hovorov, dotazníkov, analýz na webových stránkach, záujmu o určité výrobky
alebo služby a texty a pod.
V súvislosti s prehliadaním našich webových stránok ďalej spracúvame informácie o návštevnosti, čítanosti,
počte prezretých stránok, zariadení, z ktorého prichádzate na naše webové stránky a čas strávený na našich
stránkach. Tieto údaje nám pomáhajú identifikovať horšie prístupné alebo menej zrozumiteľné miesta našich
webových stránok. Tieto údaje zbierame preto, aby sme dokázali ponúkať kvalitný obsah, ktorý je pre Vás
užívateľsky priaznivý a aby sme rozvíjali služby, o ktoré máte záujem. Na základe týchto informácií naše
webové stránky pravidelne vylepšujeme.
V spolupráci s partnermi zaisťujúcimi pre nás analytické služby zhromažďujeme pri každej návšteve našich
webových stránok určité údaje, ktoré nám pomáhajú zistiť, ako naše webové stránky používate a získať
súhrnné štatistiky. Medzi tieto údaje patrí adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk
prehliadača, dátum a čas Vašej požiadavky, dĺžka Vašej návštevy, zobrazené stránky a prekliknuté prvky
(napríklad odkazy). Pri zhromažďovaní a analýze týchto údajov môžeme na našich webových stránkach

alebo v e-mailových správach používať súbory cookie, pixelové tagy, web beacony, súbory clear GIF a
podobné nástroje. Tieto údaje nám pomáhajú poskytovať lepší a relevantnejší obsah webu, sledovať
efektivitu reklám, odhaľovať a opravovať prípadné problémy a zlepšovať celkové prostredie našich webových
stránok. Taktiež môžeme poveriť poskytovateľov služieb tretích strán, aby v našom mene zaisťovali webovú
reklamu. Títo poskytovatelia môžu využívať pixelové tagy a podobné technológie na zhromažďovanie
informácií o návštevách našich webových stránok a tieto informácie potom môžu použiť na cielené reklamy.
Pokiaľ nechcete, aby sa údaje pomocou týchto technológií zhromažďovali, môžete využiť jednoduchý postup:
väčšina prehliadačov Vám ponúka možnosť automaticky odmietať mnoho takýchto technológií, alebo Vám
dá na výber, či ich prijmete alebo odmietnete. O správe Vašich preferencií ohľadom spracúvania cookies sa
môžete dočítať v časti Cookies.
• Právny základ: Spracúvanie osobných údajov pre účel zlepšovania kvality poskytovaných služieb,
analýzy návštevnosti našich webových stránok a vášho správania sa na webových stránkach je odôvodnené
Vašim súhlasom, prípadne našim oprávneným záujmom na priamom marketingu. Poskytnutie osobných
údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné pre Vás
zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb, uskutočňovať analýzy návštevnosti našich webových stránok a
vášho správania sa na webových stránkach. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných
údajov v tomto prípade nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám pre tento
účel svoje osobné údaje poskytnúť. Niektoré údaje pre tento účel ale spracúvame automaticky, keď si
prehliadate naše webové stránky.
Účtovné a daňové účely
• Účel: Vaše osobné údaje musíme spracúvať tiež preto, že nám to určuje príslušná legislatíva vo
veciach daní a účtovníctva.
• Právny základ: Spracúvanie osobných údajov pre účtovné a daňové účely je odôvodnené plnením
povinností vyplývajúcich nám z príslušnej legislatívy. Tieto údaje o Vás musia byť spracované.
Doba uchovávania osobných údajov
Doba uchovávania je určená dobou trvania zmluvného vzťahu Vás ako zákazníka s nami, alebo vyplýva zo
zákonných požiadaviek, alebo je určená dobou trvania Vášho súhlasu. Doba uloženia cookies sa môže líšiť
v závislosti na druhu cookies. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. relačné alebo session
cookies). Tieto sa spracúvajú, pokiaľ je prehliadač spustený, a po jeho vypnutí sú automaticky odstránené.
Iné cookies sú trvalé (tzv. persistent cookies). Tieto súbory cookies zostávajú v prehliadači aj po jeho vypnutí
až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazania užívateľom. Podľa týchto cookies je
možné identifikovať počítač užívateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prehliadaní internetu.
Viac sa o dobe uloženia cookies môžete dočítať v časti Cookies.

5. Komu sú osobné údaje sprístupnené?
Vaše osobné údaje sú sprístupnené predovšetkým našim zamestnancom, ktorí tieto údaje potrebujú pre to,
aby sme Vám mohli poskytovať naše výrobky a služby. Okrem našich zamestnancov musíme Vaše osobné
údaje odovzdávať rôznym obchodným partnerom, ktorí umožňujú fungovanie KOLODOMU a pomáhajú nám
poskytovať Vám kvalitnejší, presnejší a celkovo viac personalizovaný obsah, výrobky a služby. Partnerov,
ktorým Vaše osobné údaje sprístupňujeme, vyberáme veľmi starostlivo. Spolupracujeme len s tými
partnermi, ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie osobných údajov, aby
nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom alebo k ich zneužitiu. Všetci
títo partneri sú oprávnení uskutočňovať spracúvanie Vašich údajov výhradne na základe zmluvy o
spracúvaní osobných údajov, v ktorej sa zaväzujú k povinnosti mlčanlivosti. Poskytnuté údaje tiež nesmú
využiť na žiadne iné účely ako tie, pre ktoré sme im ich sprístupnili. Osobné údaje nie sú poskytované
žiadnym tretím stranám mimo Európsku úniu.

Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):
• Aby sme Vám mohli doručiť tovar, využívame služby dopravcov.
• Snažíme sa, aby Váš zážitok z používania našich webových stránok bol čo najpríjemnejší. Preto
spolupracujeme s partnermi, ktorí uskutočňujú analýzy návštevnosti a Vášho správania na našich webových
stránkach. Vďaka týmto partnerom máme informácie o tom, ktorá časť našich webových stránok nie je
zrozumiteľná, kde prípadne hľadáte požadované informácie a či ich nachádzate, na ktoré ponuky na našich
webových stránkach ste klikli a pod. Na základe týchto informácií potom naše webové stránky pravidelne
vylepšujeme.
• Partneri, ktorí pre nás zaisťujú priamy marketing a partneri a prevádzkovatelia technických riešení,
vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu
• Na prezentovanie a propagáciu našich služieb využívame marketingové agentúry, ktorým pre
presnejšie cielenie reklám na naše služby poskytujeme niektoré údaje, ktoré sú k tomu potrebné.
• Na zaistenie toho, že sa naša reklama bude zobrazovať relevantnému publiku, zdieľame Vaše
osobné údaje, a to vrátane e-mailovej adresy, s prevádzkovateľmi technických riešení, vďaka ktorým Vám
môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu.
• Orgány verejnej správy
• Osobné údaje sprístupňujeme v prípade vymáhania práva, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo je to
nevyhnutné z dôvodu prevencie, odhaľovania a stíhania trestných činov a podvodov, prípadne ak je nám
uložená akákoľvek iná zákonná povinnosť tak učiniť.
• Môže ísť o orgány činné v trestnom konaní (polícia, štátne zastupiteľstvá a súdy) alebo finančné
úrady.
• Odovzdávanie osobných údajov týmto príjemcom neprebieha pravidelne ale len náhodne, najmä ak
to vyžaduje zákon.
7. Akým spôsobom sú osobné údaje spracúvané?
Osobné údaje sú spracúvané manuálne aj automatizovane. O všetkých činnostiach spracúvania vedieme
riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
8. Aké sú práva dotknutých osôb?
Pri realizácii Vašich práv sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú
uvedené v úvode týchto zásad. Vyhradzujeme si právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa
o príslušné informácie. Pokiaľ sa žiadosti opakujú a sú zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, sme
oprávnení Vám účtovať primeraný poplatok alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť. V prípade, ak si uplatníte
niektoré z nižšie uvedených práv, o výsledku Vašej žiadosti budete informovaní do 30 kalendárnych dní odo
dňa jej doručenia. Pri dôvodoch osobitného zreteľa (najmä pri veľkej obsiahlosti Vašej žiadosti) budete
o výsledku Vašej žiadosti informovaní do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
• Právo na prístup k osobným údajom
Ak chcete vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje, máte právo získať od nás informácie o tom, či sú Vaše
osobné údaje spracúvané, a pokiaľ tomu tak je, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup. V
prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný
poplatok na základe našich administratívnych nákladov.
• Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov
V prípade, že sa domnievate, že o Vás spracúvame nepresné alebo nepravdivé údaje, máte právo požadovať
ich opravu. Rovnako máte právo na doplnenie neúplných údajov. Opravu alebo doplnenie uskutočníme bez
zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na naše technické možnosti.
• Právo na výmaz

V prípade, že už Vaše osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak
spracúvané, alebo ak zistíte, že boli spracúvané protiprávne, máte právo požadovať ich výmaz.
• Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
V prípade, že nemáte záujem o úplný výmaz, ale len o dočasné obmedzenie spracúvania Vašich osobných
údajov, môžete od nás požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.
• Právo na prenositeľnosť údajov
V prípade, že chcete, aby sme Vaše osobné údaje odovzdali tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo
na prenositeľnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohoto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu
práv a slobôd tretích osôb, nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

• Právo vzniesť námietku
Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sú spracúvané pre účely
splnenia úlohy uskutočňovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo pre účely ochrany
našich oprávnených záujmov. V prípade, že nepreukážeme, že existuje závažný oprávnený dôvod pre
spracúvanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracúvanie na základe
Vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončíme.
• Právo kedykoľvek odvolať súhlas
Pokiaľ je spracúvanie Vašich údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek tento súhlas
odvolať.
• Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátanie profilovania
Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane
profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás podobným spôsobom významne dotýkalo.
• Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, tel.: +421/2/3231 3220, e-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk, web: www.dataprotection.gov.sk.
9. Ako sú spracúvané súbory cookie?
Súbory cookies sú využívané väčšinou webových stránok a serverov pri poskytovaní množstva základných
internetových služieb. Pokiaľ nakupujete online, cookies slúžia napríklad na to, že si e-shop pamätá položky,
ktoré ste predtým pridali do nákupného košíku. Súbory cookies tiež umožňujú, aby si webové stránky uložili
Vaše preferencie (napr. jazykové alebo pri prihlasovaní) a použili ich pri Vašej budúcej návšteve. Pomocou
súborov cookies je tiež možné zhromažďovať štatistické údaje o aktivite užívateľov, napríklad počet
unikátnych návštevníkov stránky za mesiac, ktoré sú pre prevádzkovateľa veľmi cenné, alebo umožňujú
poskytovanie kvalitnejšej a užívateľsky prívetivejšej služby. Súbory cookies je možné deliť podľa platnosti
na:
• dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do doby,
než zavriete Váš prehliadač,

• trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlhodobo uložené vo Vašom prehliadači,
pokiaľ neuplynie ich životnosť alebo pokiaľ ich manuálne neodstránite (doba uloženia súborov cookies vo
Vašom prehliadači závisí na nastavení samotných cookies a nastavení vášho prehliadače).
a podľa funkcií na:
• esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webových stránok,
• preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webové stránky zapamätali informácie, ktoré menia, ako
sa webová stránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto
cookies nie sú nevyhnutne nutné pre fungovanie našich webových stránok, ale zvyšujú funkčnosť a
praktickosť ich používania,
• analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našich webových stránkach (tzv. User
Experience) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše webové stránky,
• konverzné, pre analýzu výkonu jednotlivých predajných kanálov,
• sledovacie, ktoré nám v kombinácii s konverznými pomáhajú merať výkon predajných kanálov.
Používame tiež cookies tretích strán, na základe ktorých prebieha sledovanie viacerých internetových
stránok, aby sme Vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkach tretích
strán a iných predajných kanáloch.
Prostredníctvom konverzných cookies na našich webových stránkach meriame počty objednávok, ktoré boli
odoslané po tom, čo zákazník prišiel na naše webové stránky rozkliknutím reklamy na webových stránkach
našich reklamných partnerov alebo na základe prepojenia prostredníctvom odkazu umiestneného na
webových stránkach týchto partnerov. Týmto uskutočňujeme analýzu výkonu našich jednotlivých predajných
kanálov, na základe ktorých dochádza k finančnému vyúčtovaniu medzi nami a našimi reklamnými partnermi.
Prostredníctvom konverzných cookies Vás nie je možné identifikovať, nejde preto o osobné údaje. Náš
reklamný partner dostane len údaj o celkovom počte užívateľov, ktorí rozklikli reklamu alebo u nás učinili
objednávku.
10. Kde je možné sa o spracúvaní osobných údajov a súkromí na internete dozvedieť viac?
Nastavenia prehliadača a nastavenia cookies:
Môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby cookies odstraňoval alebo bránil ich ukladaniu v
počítači alebo mobilnom zariadení bez Vášho výslovného súhlasu. Informácie o nastavení cookies nájdete
v príslušnej časti nápovede prehliadača. Ako to funguje na najčastejšie používaných prehliadačoch, sa
môžete dočítať tu:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html
Navštíviť môžete tiež http://www.youronlinechoices.com/czsk/ (českyslovensky), www.allaboutcookies.org
(anglicky) alebo www.aboutads.info/choices (anglicky), kde sa môžete dozvedieť o možnostiach odmietnutia
určitých cielených reklamných aktivít, ktoré ponúkajú niektoré tretie strany, s ktorými spolupracujeme. Budete
musieť navštíviť webové stránky jednotlivých prehliadačov a zariadení, na ktoré sa má váš nesúhlas
vzťahovať. Pretože nástroje vyslovenia nesúhlasu môžu závisieť na cookies, budete možno musieť v prípade
vymazania cookies tieto stránky znovu navštíviť a opätovne si nastaviť preferencie.
O cookies si môžete prečítať aj na Wikipédii: https://cssk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (slovensky).

12. Záver
Príslušné právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov, naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace
spôsoby spracúvania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Pokiaľ sa tieto zásady rozhodneme
aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webových stránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať.
V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak určí zákon,
budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady pozorne prečítali a pri ďalšej
komunikácii s nami alebo používaní našich webových stránok tieto zásady pravidelne kontrolovali.