VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na nasledovné zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou KOLODOM s. r. o., so sídlom Klemensova 15, 811 08 Bratislava, IČO: 53 045 173 (ďalej len „dodávateľ” alebo „zhotoviteľ“) a každou fyzickou osobou – spotrebiteľom, fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou (ďalej len „objednávateľ“), a to:

 

 1. zmluva o dielo (kolodom alebo kontajner) alebo kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“)

 2. zmluvy o poskytnutí voliteľných služieb vo vzťahu k dielu zhotovenému na základe zmluvy o dielo alebo tovaru zakúpenému na základe kúpnej zmluvy a to:

  1. zmluva o doprave diela/tovaru, o osadení diela/tovaru, o spojení diela/tovaru s iným dielom

     (ďalej aj „zmluvy o poskytnutí služieb“ alebo jednotlivo „zmluva o poskytnutí služby“)

 1. Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom, ktorý je podnikateľským subjektom sa riadia podľa zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník. Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom, ktorý nie je podnikateľským subjektom sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

 1. Ak ďalej v týchto VOP nie je uvedené inak:

  1. v prípade zmluvy o dielo zhotovenie diela špecifikovaného v zmluve za podmienok vymedzených v zmluve o dielo a v týchto VOP,

  2. v prípade kúpnej zmluvy dodanie tovaru špecifikovaného v zmluve za podmienok vymedzených v kúpnej zmluve a v týchto VOP,

  3. v prípade zmlúv o poskytnutí služieb doprava diela/tovaru a/alebo osadenie diela/tovaru a/alebo spojenie diela/tovaru s iným dielom/tovarom podľa špecifikácie a podmienok uvedených v zmluve a v týchto VOP.

  1. Plnením dodávateľa sa rozumie:

  2. Dielom sa rozumie montovaný kolodom alebo kontajner zhotovený podľa zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

  3. Tovarom sa rozumie montovaný kolodom alebo kontajner dodaný na základe zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a objednávateľom.

 

 1. Materiály: prospekty, katalógy, výkresy, konštrukčné návrhy a iné materiály obsahujúce údaje o predmete plnenia sa chápu ako informatívne materiály, pokiaľ nie sú výslovne dodávateľom prehlásené za záväzné. Dodávateľ si ponecháva vlastnícke a autorské právo ku katalógom, internetovému obsahu, vlastným vyhotoveniam fotografií plnenia, a to bez výhrad. Objednávateľ nie je oprávnený využívať, prekladať, kopírovať, rozmnožovať alebo inak sprístupňovať tretím osobám akékoľvek materiály súvisiace s plnením, ktoré je predmetom zmluvy.

 

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy.

Článok 2

Predmet a spôsob uzavretia zmluvy

 1. Zmluva predstavuje dohodu medzi zhotoviteľom/dodávateľom a objednávateľom o podstatných náležitostiach zmluvného vzťahu založeného zmluvou, a to najmä o predmete, druhu, termíne plnenia, množstve plnenia, cene, splatnosti a iných náležitostiach.

 2. K uzatvoreniu zmluvy dôjde spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach.

 3. Objednávateľ zašle zhotoviteľovi/dodávateľovi žiadosť o cenovú ponuku s náležitosťami podľa bodu 2.6. týchto VOP a to buď písomne na adresu sídla zhotoviteľa/dodávateľa, emailom na e-adresu: info@kolodom.sk, vyroba@kolodom.sk  alebo vytvorením prostredníctvom konfigurátora na webovom sídle zhotoviteľa/dodávateľa – www.kolodom.sk. Po doručení žiadosti o cenovú ponuku zhotoviteľ/dodávateľ  vypracuje a predloží objednávateľovi do 7 dní cenovú ponuku s náležitosťami podľa bodu 2.7 týchto VOP. Ak objednávateľ písomne neodsúhlasí predloženú cenovú ponuku v lehote do 5 dní od jej doručenia, jeho požiadavka bude po tejto lehote stornovaná. V prípade, ak chce objednávateľ vykonať zmeny vo svojej žiadosti pred odsúhlasením predloženej cenovej ponuky, písomne zhotoviteľovi/dodávateľovi uvedie čo chce zmeniť, a požiada o novú cenovú ponuku v zmysle vykonaných zmien v žiadosti. Po odsúhlasení cenovej ponuky zhotoviteľ/dodávateľ spracuje návrh zmluvy a predloží ju na podpis objednávateľovi.

 4. Zmluva je uzavretá okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a riadi sa týmito VOP.

 5. Zmena zmluvy zo strany objednávateľa najmä v špecifikácii diela/tovaru môže byť uskutočnená vo forme číslovaného dodatku po dohode so zhotoviteľom. Objednávateľom požadovaná zmena je záväzná po uzatvorení písomného dodatku k zmluve podľa týchto VOP. Zhotoviteľ vypracuje objednávateľovi novú cenovú ponuku, ak má požadovaná zmena vplyv na výšku dojednanej ceny. Cenová ponuka schválená objednávateľom je záväzná pre obe zmluvné strany.

 6. Minimálne obsahové náležitosti žiadosti o cenovú ponuku sú:

 

 • meno objednávateľa,

 • adresa objednávateľa,

 • kontakt na objednávateľa (email, telefónne číslo),

 • presná špecifikácia plnenia (rozmery, vzhľad, okná dvere a pod.),

 

 1. Cenová ponuka predložená dodávateľom obsahuje najmä: 

 • označenie dodávateľa,

 • označenie objednávateľa,

 • presná špecifikácia plnenia,

 • celkovú cenu plnenia,

 • platobné podmienky a dodacie podmienky

 

 1. Miestom plnenia (prevzatia tovaru) je výrobná hala dodávateľa na adrese  Kpt. Nálepku 1384, Liptovský Mikuláš 031 01.

 2. Pre zmluvné strany sú záväzné údaje obsiahnuté v objednávke objednávateľa, v cenovej ponuke zhotoviteľa/dodávateľa a zmluve. Akékoľvek vedľajšie ústne dohody, ktoré nie sú obsiahnuté v zmluve a týchto VOP nie sú pre strany záväzné. Akákoľvek zmena zmluvy musí byť písomne potvrdená oboma zmluvnými stranami v písomnom dodatku.

Článok 3

Predmet a spôsob uzavretia zmlúv o poskytnutí služieb

 1. Všeobecné ustanovenia

 1. Zmluva o poskytnutí služby je voliteľným dojednaním medzi dodávateľom a objednávateľom o podstatných náležitostiach zmluvného vzťahu založeného zmluvou o poskytnutí služby, a to najmä o predmete, druhu, termíne plnenia, množstve plnenia, cene, splatnosti a iné.

 2. Pre zmluvné strany sú záväzné údaje obsiahnuté v objednávke objednávateľa, v cenovej ponuke dodávateľa a v zmluve o poskytnutí služieb. Akékoľvek vedľajšie ústne dohody, ktoré nie sú obsiahnuté v zmluve o poskytnutí služby a týchto VOP nie sú pre strany záväzné. Akákoľvek zmena údajov zmluvy o poskytnutí služby musí byť písomne potvrdená oboma zmluvnými stranami v písomnom dodatku.

 3. V prípade, ak má objednávateľ záujem uzatvoriť zmluvu a súčasne niektorú zo zmlúv o poskytnutí služieb, žiadosti o cenovú ponuku, cenové ponuky, objednávky a potvrdenia objednávky môžu byť vyhotovené v jednom spoločnom dokumente pre všetky uzatvárané zmluvy.

 

 1. Zmluva o doprave diela/tovaru a o osadení diela/tovaru

 1. Objednávateľ si môže objednať vo vzťahu k dielu zhotovenému na základe zmluvy o dielo alebo tovaru zakúpenému na základe kúpnej zmluvy dopravu diela/tovaru na miesto určené objednávateľom ako aj osadenie diela/tovaru, pokiaľ v zmluve o poskytnutí služby nie je uvedené inak, iba spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach. Dohoda o doprave diela/tovaru a o osadení diela/tovaru môžu byť súčasťou jednej objednávky. Dodávateľ môže objednávateľovi dopravu diela/tovaru na miesto určené objednávateľom zabezpečiť prostredníctvom subdodávateľa alebo môže objednávateľovi sprostredkovať dopravu prostredníctvom dodávateľom overených dopravcov. 

 2. Objednávateľ zašle dodávateľovi žiadosť o cenovú ponuku s náležitosťami podľa bodu 3.2.6 týchto VOP a to buď písomne na adresu sídla dodávateľa, emailom na e-adresu: info@kolodom.sk, vyroba@kolodom.sk  alebo prostredníctvom konfigurátora na webovom sídle dodávateľa – www.kolodom.sk. Po doručení žiadosti o cenovú ponuku dodávateľ vypracuje a predloží objednávateľovi cenovú ponuku s náležitosťami podľa bodu 3.2.6. týchto VOP. Po doručení žiadosti o cenovú ponuku zhotoviteľ vypracuje a predloží objednávateľovi do 7 dní cenovú ponuku. Ak objednávateľ písomne neodsúhlasí predloženú cenovú ponuku v lehote do 5 dní od jej doručenia, jeho požiadavka bude po tejto lehote stornovaná. Po odsúhlasení cenovej ponuky dodávateľ spracuje pre objednávateľa záväznú objednávku objednávateľovi, ktorý je povinný ju písomne potvrdiť. Ak objednávateľ písomne objednávku nepotvrdí, požiadavka objednávateľa bude po tejto lehote stornovaná.

 3. Zmluva o doprave diela/tovaru a o osadení diela/tovaru je uzavretá okamihom potvrdenia objednávky objednávateľom dodávateľovi a riadi sa týmito VOP. V prípade, ak dodávateľ objednávateľovi len sprostredkuje dopravu diela/tovaru prostredníctvom overených dopravcov, vzniká zmluvný vzťah priamo medzi objednávateľom a konkrétnym dopravcom.

 4. Zmena objednávky môže byť uskutočnená po písomnom odsúhlasení dodávateľa. Objednávateľom požadovaná zmena je záväzná po uzatvorení písomného dodatku k zmluve podľa týchto VOP. Dodávateľ vypracuje objednávateľovi novú cenovú ponuku, ak má požadovaná zmena vplyv na výšku dojednanej ceny. Cenová ponuka schválená objednávateľom je záväzná pre obe zmluvné strany.

 5. Minimálne obsahové náležitosti žiadosti o cenovú ponuku pri Zmluve o doprave diela/tovaru a osadení diela/tovaru sú:

 • meno objednávateľa,

 • adresa objednávateľa,

 • kontakt na objednávateľa,

 • presná špecifikácia miesta kde má byť dielo/tovar dopravený,

 • kontakt na objednávateľa,

 • presná špecifikácia plnenia,

 • požadovaný termín plnenia,

 • a miesto plnenia s uvedením identifikácie pozemku podľa stavu evidencie v katastri nehnuteľností.

Vo vzťahu k miestu kam má  byť dielo/tovar dopravený miesto zloženia diela/tovaru z prepravného vozidla bude určené tak, že pôjde o najbližšiu asfaltovú cestu vedúcu k miestu, kde objednávateľ plánuje dielo resp. tovar osadiť. Dodávateľ má právo posúdiť vhodnosť zvoleného miesta zloženia diela/tovaru z prepravného vozidla a odmietnuť zloženie diela/tovaru z prepravného vozidla na objednávateľom určenom mieste v prípade, ak by na určenom mieste existovalo riziko poškodenia diela/tovaru. Dodávateľ má v prípade podľa predchádzajúcej vety právo určiť iné miesto zloženia diela/tovaru z prepravného vozidla a to tak, aby bolo čo možno najbližšie k objednávateľom určenému miestu a zároveň spĺňalo podmienku asfaltovej cesty. V prípade uvedenom v predchádzajúcej vete dodávateľ nezodpovedá za akékoľvek zvýšené náklady, ktoré objednávateľovi vzniknú v súvislosti so zložením diela/tovaru z prepravného vozidla. Objednávateľ a dodávateľ sa môžu individuálne dohodnúť na dopravení tovaru/diela tak, že dodávateľ dopraví tovar/dielo až na miesto jeho zloženia a osadí tovar/dielo na základové pätky vopred pripravené zo strany Objednávateľa. Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 3.2.10. týchto VOP.

 1. Cenová ponuka predložená dodávateľom obsahuje najmä:

 • označenie dodávateľa,

 • označenie objednávateľa,

 • presná špecifikácia plnenia,

 • celkovú cenu plnenia,

 • dátum a číslo cenovej ponuky,

 • platobné podmienky a dodacie podmienky.

 

 1. Pokiaľ objednávateľ nebude mať záujem o sprostredkovanie dopravy zhotoviteľom/dodávateľom a zvolí si vlastného dopravcu, objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť naloženie diela/tovaru na vozidlo ním zvoleného prepravcu vo výrobnej hale zhotoviteľa/dodávateľa do 3 hodín od písomne dohodnutého časového termínu naloženia. V prípade ak zhotoviteľ/dodávateľ bude poskytovať objednávateľovi súčinnosť pri zložení diela/tovaru z vozidla prepravcu na mieste zloženia, je objednávateľ povinný  zabezpečiť zloženie diela/tovaru do 2 hodín od písomne dohodnutého časového termínu príchodu na miesto zloženia.  Každá ďalšia začatá hodina nad rámec  časového úseku troch hodín na zabezpečenie naloženia diela/tovaru na vozidlo vo výrobni zhotoviteľa  je spoplatnená sumou 120 EUR bez DPH za každú začatú ďalšiu hodinu a rovnako každá ďalšia začatá hodina nad rámec časového úseku dvoch hodín na zloženie diela/tovaru je spoplatnená sumou 120 EUR bez DPH za každú začatú ďalšiu hodinu. Objednávateľ uvedené berie na vedomie a súhlasí s tým, že v takom prípade mu bude zo strany dodávateľa vystavená samostatná faktúra so splatnosťou 7 dní od jej vystavenia, ktorú dodávateľ doručí objednávateľovi.

 

 1. Pri preprave diela/tovaru nesmú byť v interiéri osoby a ani nábytok, ktorý nie je pevne spojený s konštrukciou diela/tovaru. 

 

 1. V cene dopravy nie je zahrnuté zloženie diela/tovaru z nákladného vozidla žeriavom resp. traktorom resp. traktobagrom alebo akýmkoľvek iným spôsobom a osadenie diela/tovaru na pozemku objednávateľa.

 

 1. Za prítomnosť žeriavu resp. traktora resp. traktorbagra na mieste zloženia tovaru/diela zodpovedá v plnom rozsahu objednávateľ, ktorý je povinný žeriav resp. traktor resp. traktorbager na mieste zloženia tovaru/diela zabezpečiť na svoje náklady.

 

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje osadiť dielo/tovar na mieste (pozemku) určenom objednávateľom po vzájomnom odsúhlasení miesta osadenia tak, aby bolo možné dielo/tovar na mieste určenom objednávateľom osadiť. Osadenie diela/tovaru na mieste určenom objednávateľom sa uskutočňuje na pevných pätkách alebo nosníkoch. Pevné pätky alebo nosníky musia byť v takej výške, aby kolesá umiestnené zospodu diela/tovaru boli minimálne 10 cm od zeme. Objednávateľ je povinný pripraviť miesto osadenia diela/tovaru podľa pokynov zhotoviteľa tak, aby riadne osadenie bolo možné.

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak po osadení diela/tovaru, sa vlastník diela/tovaru rozhodne, že má záujem dielo/tovar premiestniť na iné miesto, môže tak urobiť po konzultácii a dohode so zhotoviteľom pričom je s ohľadom na hmotnosť diela/tovaru nevyhnutné, aby boli z diela/tovaru odstránené všetky predmety, interiérové zariadenie a vybavenie tak, aby maximálna hmotnosť diela/tovaru nepresiahla 12 ton. V prípade ak bude preprava/tovaru vykonaná v rozpore s týmto ustanovením a záväzkom neprekročiť maximálnu povolenú hmotnosť diela/tovaru, dielo/tovar stráca zhotoviteľom poskytovanú záruku a zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela/tovaru alebo za škodu na diele/tovare, ktorá v dôsledku porušenia tejto povinnosti vznikne. Objednávateľ berie na vedomie, že pri nerešpektovaní pokynov zhotoviteľa pri premiestnení diela/tovaru môže dôjsť k takému poškodeniu diela/tovaru, ktoré môže spôsobiť jeho vážne poškodenie, ktoré je spôsobilé ohroziť alebo znemožniť ďalšie použitie diela/tovaru. Objednávateľ je povinný o skutočnostiach uvedených v tomto bode upovedomiť po ňom nastupujúceho vlastníka diela/tovaru.

 

 1. V cene osadenia nie je napojenie diela/tovaru na inžinierske siete.

Článok 4
Kvalitatívne a ostatné požiadavky realizácie plnenia

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Plnenie podľa špecifikácie uvedenej v zmluve vykoná zhotoviteľ/dodávateľ riadne v dohodnutom termíne, podľa najlepšieho svedomia. S ohľadom na špecifickosť diela/tovaru môže pri jeho zhotovení dôjsť k miernym odchýlkam v rozmeroch, pričom uvedené berie objednávateľ na vedomie. 

 1. Zmluva o dielo a Kúpna zmluva

  1. Podkladmi a podmienkami k realizácii plnenia sú s ohľadom na predmet plnenia najmä:

 • objednávka objednávateľa,

 • uhradená zálohová faktúra.

 1. Zmluva o doprave diela/tovaru a o osadení diela/tovaru

 1. Podkladmi a podmienkami k realizácii plnenia vo vzťahu k doprave diela/tovaru sú s ohľadom na predmet plnenia najmä:

 • objednávka objednávateľa,

 1. Podkladmi a podmienkami k realizácii plnenia vo vzťahu k osadeniu diela/tovaru sú s ohľadom na predmet plnenia najmä

 • objednávka objednávateľa,

 • dodržané požiadavky na podklad pod dielo/tovar vyhotovený objednávateľom podľa bodu 4.3.3 a 4.3.4 týchto VOP alebo vyhlásenie objednávateľa podľa bodu 4.4.4 týchto VOP,

 • uhradená zálohová faktúra.

 1. Objednávateľ sa uzatvorením zmluvy o osadení diela/tovaru zaväzuje, že si pred samotnou montážou diela/tovaru vo vlastnom mene, na vlastné náklady, vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo vzniku škody, v súlade s požiadavkami dodávateľa na kvalitu a technickú funkčnosť, vyhotoví podklad pod dielo/tovar, ktorý musí byť pred samotným dňom realizácie osadenia diela/tovaru riadne zhotovený a pripravený tak, aby dielo/tovar, ktoré má byť podľa zmluvy na miesto osadené, spoľahlivo spĺňalo účel, pre ktorý je určené.

 2. Objednávateľ sa uzatvorením zmluvy o osadení diela/tovaru zaväzuje, že zhotovený podklad pod dielo/tovar bude spĺňať technické požiadavky na podklad diela/tovaru, podľa pokynov zhotoviteľa/dodávateľa a zároveň podklad pod dielom/tovarom bude spĺňať všetky nasledovné kritériá:

 • Osadenie diela/tovaru na mieste určenom objednávateľom sa uskutočňuje na pevných pätkách alebo nosníkoch. Pevné pätky alebo nosníky musia byť v takej výške, aby kolesá umiestnené zospodu diela/tovaru boli minimálne 10 cm od zeme. Objednávateľ je povinný pripraviť miesto osadenia diela/tovaru podľa pokynov zhotoviteľa tak, aby riadne osadenie bolo možné. 

 1. Objednávateľ berie na vedomie, že ak podklad pod stavbou nebude zhotovený podľa bodu 4.3.3 a 4.3.4 týchto VOP, dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v časti osadenia diela/tovaru. 

 

Článok 5
Spôsob realizácie plnenia

 1. Zhotoviteľ/Dodávateľ zrealizuje plnenie vo vlastnom mene, na vlastné náklady, vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo vzniku škody na predmete plnenia, a to až do prevzatia riadne zrealizovaného plnenia predmetu zmluvy objednávateľom. 

 2. Zhotoviteľ/Dodávateľ môže zadať časť plnenia alebo celú realizáciu plnenia zmluvy tretej osobe.

Článok 6
Dojednaná cena plnenia

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Dojednaná cena za včasnú a riadnu realizáciu plnenia zmluvy je stanovená dohodou strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Ak nie je uvedené inak, cenou sa rozumie cena bez DPH, pričom príslušná DPH bude účtovaná v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

  2. Cena plnenia sa riadi je určená dohodou medzi zhotoviteľom/dodávateľom a objednávateľom. Zhotoviteľ/Dodávateľ si vyhradzuje právo osobne dohodnúť s konkrétnym objednávateľom cenové a platobné podmienky konkrétneho objednaného plnenia, a to odlišne od VOP, platného cenníka a iných zmlúv.

  3. Zľavy a akékoľvek iné zmeny z cenníkovej ceny podliehajú osobnej dohode zmluvných strán.

  4. Poškodenie a zničenie diela/tovaru po prechode nebezpečenstva škody na objednávateľa nemá vplyv na povinnosť objednávateľa riadne a včas zaplatiť cenu za dielo/tovar.

  5. Ak nie je písomne dohodnuté inak, dojednaná cena podľa objednávky zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa/dodávateľa na riadnu a včasnú realizáciu plnenia podľa zmluvy, vrátane zisku a iných nákladov vzťahujúcich sa k predmetu plnenia zmluvy.

 2. Zmluva o dielo a Kúpna zmluva

  1. Dojednaná cena zahŕňa dielo/tovar – vymienené komponenty diela/tovaru, prípadný obalový materiál na dielo/tovar za účelom jeho bezpečnej prepravy a nezahŕňa náklady na dopravu, zloženie, osadenie a prípravu miesta osadenia.

 3. Zmluva o doprave diela/tovaru a osadení diela/tovaru 

  1. Dojednaná cena zahŕňa (i) prepravu do miesta osadenia diela/tovaru, pričom miesto zloženia diela/tovaru z prepravného vozidla musí byť najbližšia asfaltová cesta vedúca k miestu, kde objednávateľ plánuje dielo/tovar osadiť, a (ii) všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadnu realizáciu plnenia zmluvy osadení diela/tovaru tak, aby dielo/tovar mohol riadne slúžiť svojmu účelu. Zhotoviteľ/Dodávateľ má právo posúdiť vhodnosť zvoleného miesta zloženia diela/tovaru z prepravného vozidla a odmietnuť zloženie diela/tovaru z prepravného vozidla na objednávateľom určenom mieste v prípade, ak by na určenom mieste existovalo riziko poškodenia diela/tovaru. Zhotoviteľ/Dodávateľ má v prípade podľa predchádzajúcej vety právo určiť iné miesto zloženia diela/tovaru z prepravného vozidla a to tak, aby bolo čo možno najbližšie k objednávateľom určenému miestu a zároveň spĺňalo podmienku asfaltovej cesty. V prípade uvedenom v predchádzajúcej vete Zhotoviteľ/Dodávateľ nezodpovedá za akékoľvek zvýšené náklady, ktoré objednávateľovi vzniknú v súvislosti so zložením diela/tovaru z prepravného vozidla. 

  2. V cene dopravy nie je zloženie a osadenie diela/tovaru. Dojednaná cena nezahŕňa tovar/dielo, materiál a zhotovenie pevných pätiek alebo nosníkov a napojenie na inžinierske siete.

 

Článok 7
Fakturácia a platobné podmienky

 1. Objednávateľ sa zaväzuje v deň uzatvorenia zmluvy uhradiť 1. časť z celkovej ceny plnenia, ktoré je predmetom zmluvy, vo výške 30% z celkovej ceny za plnenie, ktoré je predmetom zmluvy (ak nie je v zmluve uvedené inak). Zhotoviteľ/Dodávateľ vystaví objednávateľovi faktúru, ktorá je súčasťou zmluvy, so splatnosťou v deň podpisu zmluvy. 

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť 2. časť z celkovej ceny plnenia, ktoré je predmetom zmluvy, vo výške 30% z celkovej ceny za plnenie, ktoré je predmetom zmluvy počas realizácie hrubej stavby, ktorú zhotoviteľ/dodávateľ preukáže fotodokumentáciou o prebiehajúcich prácach na diele, ktorú zašle objednávateľovi na email objednávateľa uvedený v zmluve (ak nie je v zmluve uvedené inak). Zhotoviteľ/Dodávateľ vystaví objednávateľovi faktúru, ktorá je súčasťou zmluvy, so splatnosťou 7 dní. 

Objednávateľ uhradí 3. časť ceny plnenia, ktoré je predmetom zmluvy, t.j. 30% z celkovej ceny za plnenie, ktoré je predmetom zmluvy, na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom/dodávateľom, a to počas dokončovacích prác (rozvody vody, elektriny, kúrenia), čo zhotoviteľ/dodávateľ preukáže fotodokumentáciou o prebiehajúcich prácach na diele, ktorú zašle objednávateľovi na email objednávateľa uvedený v zmluve (ak nie je v zmluve uvedené inak) so splatnosťou 7 dní. Objednávateľ uhradí 4. časť ceny plnenia, ktoré je predmetom zmluvy, t.j. 10% z celkovej ceny za plnenie na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom/dodávateľom, a to v deň oznámenia zhotoviteľa/dodávateľa na email objednávateľa uvedený v zmluve, že tovar/dielo bolo zhotovené (ak nie je v zmluve uvedené inak), so splatnosťou 3 dni. 

Neuhradením ktorejkoľvek faktúry objednávateľom riadne a včas vzniká zhotoviteľovi/dodávateľovi právo na odstúpenie od zmluvy. Objednávateľ a zhotoviteľ/dodávateľ si môžu dohodnúť aj individuálnu splatnosť úhrady ceny za plnenie. 

 

V prípade pokiaľ objednávateľ kupuje tovar, ktorý je u zhotoviteľa/dodávateľa skladom, je objednávateľ povinný zaplatiť za tovar celú jeho cenu a to na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom/dodávateľom, ktorá je súčasťou zmluvy, so splatnosťou v deň podpisu zmluvy.

 

 1. Zhotoviteľ/ Dodávateľ si vyhradzuje právo doúčtovať vo faktúre práce naviac, alebo úpravy naviac, ktorých celková suma bude objednávateľovi vopred oznámená elektronicky prostredníctvom emailu alebo osobne pred ich samotným vykonaním a tieto práce naviac alebo úpravy naviac v oznámenej cene budú vykonané až po ich schválení objednávateľom.

 2. Pri omeškaní objednávateľa so zaplatením ceny za plnenie má zhotoviteľ/dodávateľ nárok na úroky z omeškania vo výške upravenej osobitným predpisom z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia ceny plnenia.

 3. Celá cena diela/tovaru musí byť uhradená pred začatím prepravy diela/tovaru z miesta jeho zhotovenia do miesta jeho dodania; v prípade, ak nebude uhradená celá cena diela/tovaru zhotoviteľ/dodávateľ nie je povinný začať prepravu diela/tovaru do miesta jeho dodania a má nárok na náhradu nákladov spojených s uskladnením diela/tovaru od objednávateľa v sume 25 EUR bez DPH za každý (aj začatý) deň omeškania, a to až do času úplnej úhrady ceny diela a zároveň prevzatia diela. 

 4. Za deň splnenia peňažného záväzku je považovaný deň pripísania dlžnej čiastky v prospech účtu zhotoviteľa/dodávateľa.

 5. Objednávateľ nie je oprávnený jednostranne znižovať výšku platby.

 6. Ak vznikne pri plnení zmluvy nutnosť nadštandardných výdavkov vinou objednávateľa (napr. nepresná alebo neúplná príprava podkladu podľa bodu 4.3.3 a 4.3.4 týchto VOP, poddimenzovaná nosnosť žeriavu, atď.), uhradí objednávateľ tieto nadštandardné výdavky podľa skutočných nákladov vynaložených zhotoviteľom/dodávateľom vo vyúčtovacej faktúre.

 

Článok 8
Miesto plnenia, dodacia lehota, dodacie podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Zhotoviteľ/Dodávateľ riadne a včas odovzdá objednávateľovi plnenie a objednávateľ sa zaväzuje plnenie prevziať v súlade so zmluvou podľa týchto VOP. Zhotoviteľ/Dodávateľ odovzdá plnenie podľa zmluvy objednávateľovi v mieste a čase dohodnutom v zmluve.

  2. Za riadne odovzdanie plnenia sa považuje odovzdanie plnenia včas v dojednanom množstve, dojednanej kvalite, bez vád, so všetkými dokladmi, ktoré sú podľa charakteru plnenia vyžadované právnymi alebo technologickými predpismi a vzájomnými dojednaniami alebo inak nevyhnutné k tomu, aby predmet plnenia mohol riadne plniť svoj účel.

  3. Zmena miesta plnenia musí byť vopred oboma zmluvnými stranami odsúhlasená. Pokiaľ zmenou miesta plnenia zhotoviteľovi/dodávateľovi vzniknú vyššie náklady, objednávateľ je povinný tieto náklady doplatiť vo vyúčtovacej faktúre.

  4. Objednávateľ je povinný pri prevzatí plnenia toto riadne prezrieť a vytknúť všetky voľne zistené vady.

  5. Ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré bránia alebo môžu brániť riadnej alebo včasnej realizácii plnenia, alebo môžu mať vplyv na zvýšenie dojednanej ceny alebo zmenu termínu alebo iných dojednaní (najmä omeškanie výrobcu komponentov diela/tovaru s dodaním komponentov diela/tovaru zhotoviteľovi/dodávateľovi, zle pripravený podklad pod dielo/tovar resp. okolie miesta osadenia diela/tovaru, nutné drobné stavebné úpravy okolia osadenia diela/tovaru, nevhodné klimatické podmienky a pod.), oznámi to objednávateľ zhotoviteľovi/dodávateľovi, resp. zhotoviteľ/dodávateľ objednávateľovi, písomne alebo elektronicky prostredníctvom emailu bez zbytočného odkladu.

  6. Lehotu pre odovzdanie plnenia si dohodnú zhotoviteľ/dodávateľ a objednávateľ v zmluve/objednávke a začína plynúť odo dňa úhrady zálohy podľa bodu 7.1 týchto VOP, ak sa zhotoviteľ/ dodávateľ a objednávateľ písomne nedohodnú inak.

  7. V prípade odôvodneného predĺženia odovzdania plnenia je zhotoviteľ/ dodávateľ povinný termín plnenia oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 kalendárnych dní pred týmto plnením emailom, čo objednávateľ berie na vedomie.

  8. Termín plnenia je možné predĺžiť v prípadoch, ak:

 1. subdodávatelia, ktorých činnosť kauzálne súvisí s plnením zhotoviteľa/dodávateľa, preukázateľne neplnia svoje povinnosti riadne a načas, prípadne omeškanie dodávky súvisí s technologickými problémami výroby, prípadne inými problémami, pričom zhotoviteľ/dodávateľ túto skutočnosť oznámi objednávateľovi bez zbytočného odkladu,

 2. nastane okolnosť, ktorá má charakter vyššej moci, a to najmä prekážka majúca pôvod v nepriaznivých klimatických podmienkach (napr. bod 8.3.8 týchto VOP), ktoré nebolo možné vopred očakávať a za ktorých nie je technologicky možné dodržať termín plnenia podľa zmluvy alebo v tejto súvislosti možné zabezpečiť ochranu života a zdravia zamestnancov alebo iných poverených osôb, ktoré môžu byť vystavené nebezpečenstvu havárie pri prevoze, pracovnému úrazu, ochoreniu, či inému poškodeniu zdravia alebo ohrozeniu života, pričom zhotoviteľ/dodávateľ túto skutočnosť oznámi objednávateľovi bez zbytočného odkladu,

 3. nepredpokladané okolnosti spojené s ochorením COVID-19 (obmedzenia a nariadenia zo strany štátu, nákaza u zhotoviteľa/dodávateľa, resp. jeho subdodávateľov)

 4. sa na tom po uzatvorení zmluvy objednávateľ a zhotoviteľ/dodávateľ písomne alebo elektronicky prostredníctvom emailom dohodnú.

 1. Termín plnenia sa predĺži o počet nepriaznivých a nebezpečných dní popísaných vo VOP.

 2. Pokiaľ sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie zhotoviteľa/dodávateľa nemožným, sú obe zmluvné strany oprávnené odstúpiť od zmluvy. V takom prípade sú zmluvné strany povinné bezodkladne si vrátiť všetky už prijaté plnenia v súvislosti so zmluvou, od ktorej odstupujú.

 3. Zhotoviteľ/Dodávateľ je povinný písomne alebo elektronicky prostredníctvom emailu informovať objednávateľa o okolnostiach, ktoré bránia alebo môžu brániť alebo inak sťažovať riadne a včasne zrealizovať plnenie, a to ihneď po vzniku takej okolnosti, inak zhotoviteľ/ dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne objednávateľovi.

 4. Pokiaľ je zhotoviteľovi/dodávateľovi znemožnené plnenie z dôvodov na strane objednávateľa, resp. súvisiace s objednávateľom (t.j. omeškanie na strane objednávateľa), zhotoviteľ/dodávateľ je oprávnený vyúčtovať objednávateľovi poplatok za skladovanie diela/tovaru vo výške 25 € bez DPH denne od omeškania objednávateľa až do umožnenia plnenia za každý aj začatý deň omeškania. V prípade, že sa objednávateľ so zhotoviteľom/dodávateľom písomne dohodne na odklade termínu plnenia z opodstatnených dôvodov (odcestovanie, ochorenie a pod.), poplatok za skladovanie môže byť objednávateľovi odpustený, prípadne sa môžu zmluvné strany dohodnúť na jeho inej výške.

 5. Ak objednávateľ v potvrdení o prevzatí tovaru podľa bodu 8.2.4 a v preberacom protokole podľa bodu 8.3.2 a 8.3.3 týchto VOP popísal vady, nedorobky alebo iné nedostatky a uviedol, ako sa prejavujú, má sa za to, že tým požaduje od zhotoviteľa/dodávateľa ich bezplatné odstránenie v lehote 30 dní, ak nie sú písomne dohodnuté iné podmienky. Pre odstránenie vád a nedorobkov zistených v rámci preberacieho konania, sa použijú ustanovenia o odstránení vád reklamovaných v záručnej dobe.

 1. Kúpna zmluva a zmluva o dielo

  1. Miestom odovzdania diela/tovaru je výrobná hala zhotoviteľa na adrese Kpt. Nálepku 1384, Liptovský Mikuláš 031 01.

  2. Zhotoviteľ/Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli, že plnenie sa považuje za riadne a včas odovzdané vtedy, ak zhotoviteľ/ dodávateľ:

 1. umožní objednávateľovi osobné prevzatie diela/tovaru na mieste a v čase dohodnutom v zmluve, alebo

 2. odovzdaním diela/tovaru na prepravu v čase dohodnutom v zmluve.

 1. V prípade ak zhotoviteľ/dodávateľ sprostredkuje objednávateľovi prepravu diela/tovaru a/alebo zabezpečuje osadenie diela/tovaru na mieste určenom objednávateľom, miesto odovzdania diela vymedzené v bode 8.2.1. tým nie je dotknuté, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak.

 2. Tovar sa považuje za prevzatý objednávateľom okamihom, keď objednávateľ alebo ním určená tretia osoba prevezme dielo/tovar v mieste odovzdania diela/tovaru vymedzenom v bode 8.2.1.. Prevzatie diela/tovaru objednávateľ alebo ním určená tretia osoba potvrdí podpisom preberacieho protokolu. V preberacom protokole tiež uvedie prípadné vytýkané poškodenia diela/ tovaru.

 3. Ak zhotoviteľ/dodávateľ nesúhlasí s objednávateľom ohľadom vytknutých vád, nedorobkov alebo nedostatkov plnenia, je povinný to uviesť v Preberacom protokole podľa bodu 8.2.4. týchto VOP. V prípade, ak neuvedie o tom záznam alebo záznam odmietne podpísať, má sa za to, že nemá výhrady voči zápisu objednávateľa.

 4. Preberací protokol podľa bodu 8.2.4. týchto VOP podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom/dodávateľom je považovaný za dohodu o všetkých zápisoch, opatreniach a termínoch v ňom uvedených s výnimkou tých bodov, pri ktorých strana písomne prehlási, že s nimi nesúhlasí.

 5. Objednávateľ berie na vedomie, že autorizáciou – podpisom Preberacieho protokolu podľa bodu 8.2.4. týchto VOP zhotoviteľ/dodávateľ môže poveriť iné osoby.

 

 1. Zmluva o doprave diela/tovaru a osadení diela/tovaru

  1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť prístupových ciest a dostupnosť miesta plnenia. Príjazd a miesto dodania musí byť prístupné pre vozidlá do hmotnosti 45 ton.

  2. Dovoz diela/tovaru objednávateľ alebo ním určená tretia osoba potvrdí podpisom protokolu o prevzatí dovezeného diela/tovaru. 

  3. Zhotoviteľ/Dodávateľ je povinný osadiť dielo/tovar na mieste dohodnutom v zmluve (špecifikované katastrálnym územím a číslom parcely) v dohodnutý deň osadenia, v stave umožňujúcom realizovať osadenie, a to najmä s ohľadom na body 4.3.3 a 4.3.4 týchto VOP. O prevzatí osadeného diela/tovaru zmluvné strany spíšu preberací protokol.

  4. Preberací protokol podľa bodu 8.3.3 týchto VOP obsahuje najmä:

 • číslo zmluvy,

 • označenie zmluvných strán,

 • vyhlásenia zmluvných strán týkajúce sa pripravenosti podkladu pod stavbou podľa bodu 4.3.3 a 4.3.4  týchto VOP, prípadne vyhlásenie objednávateľa podľa bodu 4.3.5 týchto VOP,

 • vytýkané vady a nedorobky spolu s dohodnutým termínom ich odstránenia,

 • dátum

 • podpisy oboch zmluvných strán.

 1. V prípade, že objednávateľ:

 • odmietne bezdôvodne prevziať plnenie, alebo

 • sa nedostaví na zmluvou určený termín odovzdania plnenia,

považuje sa plnenie za riadne, včas a bez vád odovzdané zhotoviteľom/dodávateľom a objednávateľom prevzaté:

 • dňom bezdôvodného odopretia prevzatia plnenia, alebo

 • nedostavením sa na zmluvou určené miesto v termíne odovzdania plnenia.

 1. Termínom odovzdania diela/tovaru v zmysle Zmluvy o doprave diela/tovaru a osadenia diela/tovaru je deň ukončenia osadenia, ak sa strany nedohodnú inak.

 2. Dodávateľ si vyhradzuje právo na predĺženie termínu osadenia diela/tovaru v prípade atypických a na osadenie náročného diela/tovaru, o čom sa zaväzuje objednávateľa informovať pred samotným uzatvorením zmluvy.

 3. Objednávateľ berie na vedomie, že osadenie diela/tovaru môže byť vykonané výlučne v prípade, že vonkajšia teplota prostredia neklesne pod + 2 stupne Celzia a nestúpne nad 30 stupňov Celzia. Zhotoviteľ/Dodávateľ je oprávnený v rámci riadneho a včasného osadenia diela/tovaru nenastúpiť či prerušiť práce v prípade nepriaznivého počasia v nasledujúcich alternatívach: teplota v deň dodania počas 8 hodinovej zmeny je nižšia než + 2 stupne Celzia a vyššia ako 30 stupňov Celzia, je silný dážď alebo silné sneženie, nadmerne silný vietor znemožňujúci manipuláciu a montáž.

 4. Ak zhotoviteľ/dodávateľ nesúhlasí s objednávateľom ohľadom vytknutých vád, nedorobkov alebo nedostatkov plnenia, je povinný to uviesť v Preberacom protokole podľa bodu 8.3.3. týchto VOP. V prípade, ak neuvedie o tom záznam alebo záznam odmietne podpísať, má sa za to, že nemá výhrady voči zápisu objednávateľa.

 5. Preberací protokol podľa bodu 8.3.3. týchto VOP podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom/dodávateľom je považovaný za dohodu o všetkých zápisoch, opatreniach a termínoch v ňom uvedených s výnimkou tých bodov, pri ktorých strana písomne prehlási, že s nimi nesúhlasí.

 6. Objednávateľ berie na vedomie, že autorizáciou – podpisom Preberacieho protokolu podľa bodu 8.3.3. týchto VOP zhotoviteľ/dodávateľ môže poveriť iné osoby.

Článok 9
Vlastnícke právo a prechod nebezpečenstva škody

 1. Dielo/Tovar je vlastníctvom zhotoviteľa/dodávateľa až do momentu zaplatenia ceny za dielo alebo ceny za tovar v celosti aj s prípadnými úrokmi z omeškania alebo zmluvnými pokutami.

 2. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa okamžite po odovzdaní veci na mieste plnenia určenom vo VOP alebo zmluve.

Článok 10
Odstúpenie od Zmluvy

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa/dodávateľa písomnou formou v listinnej podobe. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša objednávateľ.

 2. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej objednávateľ odstúpil. Zhotoviteľovi/Dodávateľovi vzniká právo na úhradu nákladov spojených s akýmkoľvek čiastočným plnením, ktoré pre objednávateľa zhotovil a to najmä v prípade zmluvy o dielo, zmluvy o doprave diela/tovaru a zmluvy o osadení diela/tovaru. V prípade ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi/dodávateľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne dohodnutej ceny, iba ak mal z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech.

 3. Voliteľné služby ako doprava diela/tovaru a osadenie diela/tovaru sú samostatne poskytované služby, ktoré nie sú poskytované automaticky a objednávateľ si ich môže, ale nemusí objednať. Preto sa náklady súvisiace s voliteľnými službami v prípadoch odstúpenia od zmluvy nepovažujú za náklady objednávateľa, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

 4. Objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom objednávateľa a objednávateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. 

 

 1. V prípade zmluvy uzatvorenej na diaľku  sa odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom riadi zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Článok 11
Záruka, záručné podmienky, zodpovednosť za vady

 1. Zhotoviteľ/Dodávateľ zodpovedá za to, že vec má v dobe prevzatia objednávateľom a počas záručnej doby dohodnuté vlastnosti a bude riadne a bez vád spôsobilá k užívaniu podľa svojho charakteru a účelu.

 2. Ak nie je písomne dohodnuté inak, záručná doba na dielo/tovar podľa zmluvy je 24 mesiacov odo dňa dodania diela/tovaru objednávateľovi.  Na vybrané časti diela/tovaru je predlžená záruka stanovená nasledovne: 

 • Podvozok - záručná dobu 5 rokov odo dňa dodania diela/tovaru objednávateľovi. 

 • Okná a dvere - záručná doba 2 roky odo dňa dodania diela/tovaru objednávateľovi. 

 • Drevená skeletová konštrukcia - záručná doba 7 rokov odo dňa dodania diela/tovaru objednávateľovi. 

 1. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania diela/tovaru. Ak objednávateľ prevzal dielo/tovar až po uplynutí lehoty v rámci ktorej mal povinnosť ho prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, kedy objednávateľovi táto povinnosť vznikla.

 2. Objednávateľ je v okamihu preberania veci povinný si dielo/tovar dôkladne prehliadnuť a prípadné vady ako aj nesprávnosť dodaného príslušenstva k dielu/tovaru oznámiť zhotoviteľovi/dodávateľovi pri preberaní diela/tovaru v preberacom protokole.

 3. Zhotoviteľ/Dodávateľ zodpovedá za vady na diele/tovare, ktoré vzniknú v dobe trvania záruky.

 4. Zhotoviteľ/Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností objednávateľa, najmä:

 • mechanickým poškodením jednotlivých elementov diela/tovaru

 • chybným alebo nedbalým zaobchádzaním s dielom/tovarom,

 • preťažením diela/tovaru,

 • nevhodným prevádzkovým prostredím,

 • podkladom pod stavbou zhotoveným v rozpore s bodmi 4.3.3 a 4.3.4 týchto VOP,

 • akýmkoľvek ďalším nesprávnym a nevhodným mechanickým zásahom do diela/tovaru,

 • manipuláciou dielom/tovarom bez predchádzajúceho súhlasu zhotoviteľa/dodávateľa alebo v rozpore s jeho pokynmi.

 1. Zhotoviteľ/Dodávateľ rovnako nezodpovedá za vady vzniknuté porušením povinností objednávateľa súvisiacich s využitím diela/tovaru, ktoré na ňom vznikli po prechode nebezpečenstva škody na diele/tovare, ako aj za vady vzniknuté v dôsledku vonkajších zásahov a vplyvov tretích osôb.

 2. Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vád tieto oznámiť zhotoviteľovi/dodávateľovi a uviesť: číslo objednávky a popis vady (ako sa prejavuje). Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie je vhodné priložiť k reklamácii detailnú fotodokumentáciu vady a telefonický kontakt na zodpovednú osobu, ktorá bude so zhotoviteľom/dodávateľom komunikovať za účelom odstránenia vád.

 3. Reklamáciu môže objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa/dodávateľa na adrese jeho kancelárie: Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava alebo emailom na info@kolodom.sk. Ak objednávateľ uplatní reklamáciu, zhotoviteľ/dodávateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť objednávateľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia objednávateľa, ktoré z práv podľa Občianskeho zákonníka uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu diela/tovaru na mieste kde sa dielo/tovar nachádza, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Zhotoviteľ/Dodávateľ môže vykonať obhliadku diela/tovaru za účelom náležitého objasnenia reklamácie, pričom bezodkladne písomne s objednávateľom dohodne deň a čas plánovanej obhliadky, na ktorej je objednávateľ povinný zúčastniť sa osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. V prípade, ak nebude možné pre neodôvodnené neposkytnutie súčinnosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety vykonať obhliadku v dohodnutý deň a v dohodnutom čase, považuje sa reklamácia za neopodstatnenú a reklamácia bude zamietnutá.

 4. Zhotoviteľ/Dodávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie/vád vydať objednávateľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom emailu, zhotoviteľ/dodávateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť objednávateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Zhotoviteľ/Dodávateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy. Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu diela/tovaru, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny diela/tovaru.

 6. Uplatnením reklamácie je plynutie záručnej doby prerušené a plynutie pokračuje po obojstranne protokolárnom potvrdení o odstránení reklamovanej vady.

 7. Objednávateľovi zaniká právo z vád veci, ak vzniknuté vady neoznámi riadne, včas a v súlade s VOP a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 Článok 12
Doručovanie

 1. Za adresu na doručovanie všetkých písomností sa považuje adresa uvedená objednávateľom v žiadosti o cenovú ponuku okrem prípadov, v ktorých si zmluvné strany včas písomne doručili oznámenie o inej adrese. Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade jej neúspešného doručenia. Pri písomnostiach odosielaných faxom alebo emailom sa za deň doručenia považuje deň odoslania. Za týmto účelom sa údaje uvedené v zmluve považujú za rozhodujúce, pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana neoznámi zmenu údajov na doručovanie.

 

Článok 13
Ostatné dojednania

 1. Strany nepovažujú žiadne z ustanovení týchto VOP za také, ktoré by bolo v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z ich záväzkového vzťahu alebo by malo charakter nekalej zmluvnej podmienky a v prípade, ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP odchyľujú od zaužívaných alebo zákonom usmerňovaných štandardov, strany uzatvorením zmluvy podľa týchto VOP potvrdzujú, že pre toto odchýlenie existuje spravodlivý dôvod, vyplývajúci z predmetu, povahy a okolností dojednaného plnenia.

Článok 14
Informácia o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov

 1. Objednávateľ má právo obrátiť sa na zhotoviteľa/dodávateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@kolodom.sk, vyroba@kolodom.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, akým dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že dodávateľ porušil jeho práva. Ak zhotoviteľ/dodávateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže objednávateľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk

 2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi predávajúcim, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky spotrebiteľa, miesto podnikania alebo sídlo v Slovenskej republike, a spotrebiteľom, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky, bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v Slovenskej republike (ďalej len „vnútroštátny spor“), alebo v inom členskom štáte Európskej únie, než je členský štát Európskej únie v ktorom má miesto podnikania alebo sídlo predávajúci (ďalej len „cezhraničný spor“).

 3. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok 15
Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP sa riadia zák.č. 40/1964 Z.z. Občianskym zákonníkom v platnom znení v spojení s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. V prípade ak je objednávateľ právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ spravujú sa právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 2. V prípade rozporu medzi týmito VOP a obsahom zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služieb má zmluva alebo zmluva o poskytnutí služieb vždy prednosť.  

 3. V prípade sporu a neúspešného rokovania o urovnaní sporu, je na rozhodnutie vo veciach sporu príslušný všeobecný súd v Slovenskej republike podľa právnych predpisov, platných na území Slovenskej republiky.

 4. Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť zhotoviteľa/dodávateľa, je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, P.O.BOX  č. 5, 820 07 Bratislava, www.soi.sk, https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi. 

 5. Spracúvanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“). Slovenská legislatíva upravuje ochranu osobných údajov v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 6. Objednávateľ týmto vyslovuje súhlas s vyhotovením obrazových